[Generalforsamling 2006] [Generalforsamling 2005]

Ekstraordinær generalforsamling i ESU - 19.11.2005

Der var i alt ti deltagere til den ekstraordinære generalforsamling. To delegerede fra Esbjerg Skakforening (Jesper Lahn Rasmussen og Torben Jensen) og to delegerede fra Skakklubben Centrum (Jens Nielsen og Brian Isaksen). Der var ingen delegerede fra Jerne Skakklub. De øvrige seks fremmødte var Bent Radoor, Jørn Hansen (referent), Iver Poulsen, Allan Kaarsberg, Mogens Nielsen og Finn Overgaard.

1. Valg af dirigent
Mogens Nielsen blev valgt til dirigent. Han overgav herefter ordet til Jens Nielsen, der læste dagsordenen op hvorefter der blev gået videre til punkt 2.

2. Regnskabets fremlæggelse
Torben Jensen kunne oplyse, at der nu var fremsendt regninger til annoncører og at regnskabet nu var revideret. Revisionen havde alene medført en ubetydelig rettelse. Herudover mente Torben ikke at der var meget mere at fremføre i forhold til redegørelsen fra den ordinære generalforsamling. Jørn Hansen fortalte, at regnskabet fremviser et underskud på cirka 62.000 før resultatet fra kantinen. For disse udgifter foreligger der dokumentation. Da kantinen i stedet for at give det forventede overskud havde frembragt et underskud på cirka 8.000 kr., havde revisionen koncentreret sig om kantinedriften. Der var forsøgt lavet en stykopgørelse ud fra varekøbsbilagene. Der var dog så mange usikkerhedsmomenter omkring opgørelsen, at der ikke kunne drages en endegyldig konklusion om hvorvidt alle indtægter kom til udtryk i regnskabet. Det store køb og tilbagesalg af slik var der ingen noteringer om og der var jo også meget stor tvivl omkring salget af madbilletter m.v.

Omsætningen var indirekte opgjort og der var således ikke nogen mulighed for nærmere at analysere omsætningen i løbet af turneringen. Torben Jensen havde jævnligt talt pengene i kassen op, men der forelå ingen noteringer herom i regnskabet. Revisor kritiserede den indirekte opgørelse og fremførte at der burde være meget mere styr på pengestrømmen under turneringen. Eksempelvis burde der foretages kasseoptælling og notering af omsætningen, hver gang kassen blev overdraget til en ny medarbejder.

Der var blandt de fremmødte bred enighed om, at en meget stram styring af økonomien vedrørende Vesterhavsturneringen, herunder kassefunktionen i kantinen, var nødvendig, så der ikke fremover kunne opstå tvivl om regnskabets rigtighed. Regnskabet blev herefter godkendt.

3. Valg af bestyrelsen, bestyrelsesformand, revisor, revisorsuppleant
Bestyrelsen skal jf. vedtægterne bestå af 3-5 medlemmer. Jens Nielsen, Allan Kaarsberg og Bent Radoor blev bragt i forslag til den kommende bestyrelse. Bent Radoor gjorde det forlods klart, at han ikke kunne hjælpe under næste års Vesterhavsturnering, men at han gerne ville hjælpe med planlægningsarbejdet forud for turneringen. Der var flere andre forslag til bestyrelsen, men det blev besluttet, at kun de tre nævnte kunne vælges her og nu. Da alle tre kommer fra Skakklubben Centrum, vil man efterfølgende forsøge at få bestyrelsen suppleret med yderligere et medlem fra både Esbjerg Skakforening og Jerne Skakklub. Den endelige bestyrelse skulle helst foreligge inden for et par uger. Jens Nielsen blev valgt som bestyrelsesformand.

Iver Poulsen blev valgt som ny revisor og Jesper Lahn Rasmussen som revisorsuppleant.

4. Eventuelt
Finn Overgaard, der i øvrigt var en varm fortaler for turneringen, spurgte om det i lyset af den nuværende økonomiske situation ikke var klogest at stoppe turneringen, i værste fald måske endda opløse unionen. Der var ingen egenkapital af betydning, og hvis det gik galt igen, hvem hæftede så for tabet? Umiddelbart måtte det så være den valgte bestyrelse der gjorde det og kunne man i så fald forsvare bare at tørre tabet over på den siddende bestyrelse? Burde de enkelte klubber ikke også gå ind og hjælpe? Turneringen måtte jo være en fælles interesse for klubberne her i byen, så hvis der skulle laves turnering igen, så burde de tre klubber hver prøve at skaffe nogle penge, så man havde noget at arbejde med forud for turneringen. Man kunne lave tombolaer og lignende arrangementer og klubberne skulle så garantere et vist minimumsbeløb.

Bent Radoor understregede at en kommende turnering økonomisk skulle styres helt ned i detaljen. Hver udgiftskrone skulle vendes og drejes og hver indtægtskrone skulle forsøges at blive lavet om til to.

Det blev også nævnt at ambitionsniveauet nok burde sænkes, så der ikke kom uventede udgifter. Hvis der kun blev råd til f.eks. tre stormestre, så måtte der ikke inviteres flere med.

Hvis turneringen stoppede nu så ville den sandsynligvis aldrig komme i gang igen.

Både Iver Poulsen og Finn Overgaard fremførte, at en turnering som Vesterhavsturneringen var meget vigtig, da lokale spillere kunne få mulighed for at spille mod meget stærk modstandere.

Måske kunne man i lyset af den nye kommunestruktur udvide Esbjerg Skak Union til også at omfatte klubberne i Bramming og Ribe. Set i lyset af, at unionen – fordi den er en paraplyorganisation - ikke længere kunne få et lokale stillet gratis til rådighed af kommunen, så var det måske en ide at lave arrangementer i klubregi. Jens Nielsen kunne oplyse, at p.t. var der ingen der vidste hvordan reglerne ville være efter kommunesammenlægningen, og så længe der ikke var nogen afklaring, så ville det ikke være det rette tidspunkt at gå ind i den slags overvejelser.

Der var herefter ikke flere bemærkninger og Mogens Nielsen overgav herefter ordet til Jens Nielsen, der afsluttede generalforsamlingen med opfordring til et trefoldigt leve for unionen.

Efter generalforsamlingen foreslog Finn Overgaard at man kunne lægge et mindre beløb, 50 eller 100 kroner, oven i det almindelige kontingent som hjælp til Vesterhavsturneringen.