[Ekstraordinær generalforsamling 2005] [Ekstraordinær generalforsamling 2004]

Generalforsamling i ESU - 25.09.2005

Deltagere: 2 delegerede fra Esbjerg Skakforening (Torben Jensen og Torben Kristensen), 2 delegerede fra Centrum (Brian Isaksen og Jens Nielsen), 1 delegeret fra Jerne Skakforening (Preben Josefsen) og herudover Poul Flemming Fries Nielsen, Jesper Lahn Rasmussen, Mogens Nielsen, Karsten Jacobsen, Leszek Kwapinski, Jørn Hansen (referent), Allan Kaarsberg og Jens K. Pedersen.

1. Valg af dirigent
Mogens Nielsen blev valgt til dirigent. Mogens startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til formand Jens Nielsen.

2. Formandens beretning
I det forløbne år har esbjergensisk skak mistet en af sine store personligheder, Johannes Boysen, Jerne Skakklub. Foruden at han i en lang årrække var formand for Jerne Skakklub var han også med til søsætte Vesterhavsturneringen, bl.a. ved at han det første år var med til at tegne annoncer for ca. kr. 10.000. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes Johannes Boysen. Æret være Johannes Boysens minde. Tak.

En af de første opgaver vi fik lavet i bestyrelsen var at få mangfoldiggjort folderen om skak i Esbjerg, en flot brochure, som bliver omdelt ved alle mulige arrangementer med skak. Hvis I skal bruge nogle brochurer må I gerne henvende jer til mig.

Byturneringen havde i år kun deltagelse af 20 spillere, et meget skuffende tal. En trøst var det dog, at det alligevel blev en af de stærkeste i mange år med et ratingsnit på 2109. Bymester blev IM Kim Pilgaard, Brønshøj, Torben Jensen vandt Basis 1. I forbindelse med turneringen lavede vi et spørgeskema om hvordan vi skulle afvikle byturneringen fremover, et entydigt svar fik vi ikke, men hvis vi vil ændre formen skal vi være rimeligt sikre på hvad vi gør, idet det ikke er særligt smart at ændre turneringsformen hvert år.

Kort tid inden Vesterhavsturneringen start valgte Karsten Jacobsen at trække sig fra bestyrelsen på grund af samarbejdsvanskeligheder. Jeg vil gerne her sige Karsten tak for det arbejde han har gjort i bestyrelsen og håber at han fortsat vil være til hjælp for ESU, hvilket han allerede har vist at han vil ved hans store hjælp i forbindelse med idrætsnatten, men herom senere.

Vores største arrangement er selvfølgelig Vesterhavsturneringen, som igen i år blev afviklet som en open. Der deltog i år 145 spillere fra 12 forskellige lande og fra 4 kontinenter, mod 136 deltagere i 2004 fra 6 forskellige lande fra samme kontinent, så vi er blevet en endnu mere international turnering. En suveræn vinder blev Vladimir Belov fra Rusland foran Igor Khenkin, Tyskland. Af gode danske og lokale præstationer kan nævnes Kim Pilgaard med en samlet 7. plads, Iver Poulsen, Centrum og Rene Poulsen, Jerne som begge vandt deres ratinggruppe. Ole Bønnelykke spillede også en god turnering og fik da den ære at møde den mand, som nok var mest glad efter turneringen, nemlig hollænderen Maarten Solleveld, som scorede sin 2. GM-norm her i Esbjerg. Første gang i over 20 år at der er blevet scoret en GM-norm i Esbjerg. Partiet har været bragt i Skakbladet, hvor både partiet og selve turneringen fik stor ros. Ligeledes blev der under Vesterhavsturneringen optaget et tv-program, som har været vist på TV-Kik, et flot program som viste hvordan et skakparti forløb. En stor tak skal der lyde til Torben Jensen og Iver Poulsen, som stod for kommentarerne og til spillerne Torsten Lindestrøm og Alexander Goloshchapov, et rigtigt flot program. Ligeledes havde Jydske Vestkysten i år fået ansat en skakkyndig medarbejder til at lave artikler fra turneringen, hvilket gav en god og seriøs dækning af turneringen, en stor tak skal lyde til Brian Isaksen.

En ting, som jeg personligt har været meget glad for, var at der deltog mange juniorspillere i hovedturneringen, det går selvfølgelig ud over deltagerantallet ved skoleskakturneringen, men det må vi lære at leve med. Jeg syntes det er flot at forældre tør lade deres 12–16 årige børn tage alene til Esbjerg, men det er nok fordi at de ved, at Gitte og køkkenpersonalet nok skal sørge for at de bliver fodret og passet på dem. En stor tak skal der lyde til alle dem som har hjulpet i forbindelse med turneringen, al hjælp er vigtig for at lave en turnering, som vi kan være stolte af, og det kan vi med årets turnering, stor ros har jeg modtaget fra mange sider. En stor tak skal der hermed lyde til alle for deres hjælp. Stemningen under hele turneringen var rigtig god og vi har allerede modtaget de første tilmeldinger til næste års turnering.

Men der er alligevel en hel del ting, som jeg som formand ikke kan være tilfreds med i forløbet af turneringen, heldigvis var vi dygtige nok til at holde dem skjult for deltagerne, men det er nogle ting som vi skal have strammet op på, hvis jeg skal deltage næste år. Jeg vil ikke nævne dem alle her, men blot nøjes med at nævne 2 ting. Den ene var udbetalingen af præmier til de præmietagere, som var taget hjem inden præmieoverrækkelsen og som skulle have præmierne tilsendt. At de skulle rykke 3-4 gange inden vi fik afsendt pengene er simpelthen for dårligt og kan hurtigt være med til at give Vesterhavsturneringen et dårligt ry. Den anden og meget mere alvorlige ting er, at da jeg kort tid efter Vesterhavsturneringens afslutning finder ud af, at der ikke er mange penge på vores bankkonto og at Vesterhavsturneringen derfor må have givet et meget større underskud (ca. 70-75.000 kr.) end det vi havde budgetteret med (ca. 30–35.000 kr.). Derfor bad jeg vores kasserer, om han ikke hurtigt ville lave et regnskab for turneringen, evt. kun med de store træk, så vi i bestyrelse kunne se hvad der var gået galt, hvilket han også lovede. Men trods adskillige rykkere, og jeg ved at også revisor har rykket, modtog jeg først et urevideret regnskab fredag formiddag, hvilket ikke har givet mig mulighed for at analysere tallene, hvilket jeg finder er meget kritisabelt, især i betragtning af underskuddets størrelse. Det er en ting, jeg som formand hverken kan eller vil acceptere.

Den sidste fredag i august deltog vi som sædvanligt i idrætsnatten, et arrangement som i år havde 10 års jubilæum og vi har deltaget alle 10 år. Vi besluttede at lave et noget større og bedre udstilling end de sidste par år. Bl.a. fik vi lavet nogle flotte plancher og prøvede at lave nogle små problemopgaver for tilskuerne, hvilket skabte stor interesse blandt de nysgerrige. Vi havde fået de 3 medlemsklubber af ESU til hver at skænke et 1-års klubmedlemskab af deres forening som præmie, hvilket vi fra bestyrelsens side gerne vil sige mange tak for, men desværre modtog jeg ingen besvarelser overhovedet, så I sparede jeres sponsorgave i denne omgang. Ideen syntes jeg var god og kan muligvis gentages næste år, måske med en lettere opgave. En tak skal lyde til Karsten Jacobsen, Søren Peter Nielsen og Allan Kaarsberg for deres store arbejde i forbindelse med idrætsnatten, samt andre som gav en hånd med.

Til sidst vil jeg nævne at vi måske har et problem i forbindelse med vores lokale på 2. sal. Kommunen vil have, at vi skal betale leje for det, men efter en telefonisk snak med forvaltningen (i juni måned), godt nok i en anden anledning, fik jeg en mundtlig tilkendegivelse af, at byrådet i august måned ville vedtage at stille lokalet gratis til rådighed for os og lignende foreninger. Jeg har ikke hørt noget siden. Hermed vil jeg afslutte min beretning.

Der var optræk til diskussion af enkelte punkter i formandens beretning, men emnerne blev anset for mere naturligt at høre hjemme under regnskabet. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Regnskabets fremlæggelse
Mogens Nielsen startede med at konstatere, at kasserer Torben Jensens regnskab ikke var revideret. Revisor Jørn Hansen meddelte, at han ikke havde haft tid til at revidere regnskabsmaterialet, da han først havde modtaget det lørdag, altså dagen før generalforsamlingen. Jens Nielsen kunne oplyse, at han først havde modtaget selve regnskabet om fredagen. Pga. den manglende revision kan regnskabet ikke godkendes, og der skal derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabet igen er på dagsordenen. Men da regnskabet var lavet, ville Torben Jensen gerne komme med sin beretning, hvilket blev accepteret.

Torben indledte med at sige, at det havde været et surt arbejde at udfærdige regnskabet, da det tidligt stod klart at der ville komme et stort underskud. Torben udleverede derefter en kopi af regnskabet hvoraf det fremgik, at Esbjerg Skak Union i det forløbne år havde haft et underskud på næsten 70.000 kr. og at egenkapitalen var nede på under 10.000 kr. I forhold til året før kunne man se, at indtægterne var faldet og udgifterne steget. Torben begyndte derefter at kommentere de enkelte punkter.

På indtægtssiden var tilskuddet fra DSU faldet. De almene fonde havde bidraget med nogenlunde det samme, men annonceindtægterne var faldet til under en tredjedel, bl.a. pga. manglende annoncer fra Sydbank, Skjern Bank og Deloitte & Touche. Reelt var annonceindtægten i år noget større, da en annoncør i stedet for betaling for en annonce havde betalt for udsendelsen af programmet. Der var større indtægter fra indskud men også en del som slap billigere eller gratis pga. ELO-tal og status som klubmester.

Allerede tirsdag under turneringen havde Torben fornemmelsen af, at det gik skævt med omsætningen i kantinen. Dette meddelte han Jens, som dog jf. Torben ikke mente at der umiddelbart var noget galt. Torben havde i en periode den tanke, at der på en eller anden måde måtte mangle nogle penge i kassen, men den tanke gik han bort fra igen. Det dårlige resultat skyldes dyrere varekøb og at der var mindre arbejdskraft til rådighed til aktiviteter som gav større overskud. Sidste år blev der lavet meget hjemmebag som blev solgt med avance, i år blev bagværk købt hos Bager Max og så solgt videre uden mulighed for nogen særlig avance, om nogen. Der var indkøbt et større udvalg af slik for en nettoudgift på 12.000 kr., i øvrigt et varelager han mente var med til at udkonkurrere os selv, da salget så gik til slik fra varer som vi havde en større avance på. Torben mener at vi ganske enkelt har haft for mange varegrupper. Der havde været ekstraudgifter til bespisning af en del flere gratister til både morgen- og aftensmad end sidste år.

På udgiftssiden var der indkøbt busbilletter til de inviterede spillere som boede på hotel. Til nogle af dem der boede på skolen var der indkøbt sengetøj. Præmieudgiften var også en del større, cirka 17.000, end sidste år. Der er også købt noteringslister og så er der en udgift til en afslutningsfest for hjælpere og inviterede spillere m.v. på 6.100 kr. Sidstnævnte udgift mente Torben ikke burde afholdes fremover.

Slutteligt kunne Torben slutte sin beretning af med oplysningen om, at unionen har flyttet sine bankforretninger til Skjern Bank. Beretningen blev herefter sat til debat.

Mogens Nielsen spurgte om der var sket fakturering af de udestående fordringer på 4.025 kr. Det drejer sig om annoncer i programmet til Vesterhavsturneringen. Torben kunne oplyse at dette endnu ikke var sket. Mogens opfordrede ham til straks at få det gjort, hvilket Torben lovede. Torben mener dog ikke at der er risiko for at vi mister noget af tilgodehavendet pga. den for sene fakturering.

Karsten Jacobsen var uenig med Torben i at aflyse Vesterhavsturneringens afslutningsfest. Den hørte sig til og det var det eneste som hjælperne fik for deres arbejde. Der var herefter en diskussion om det fornuftige i at holde festen, eventuelt kun med hjælpere og ikke de inviterede stormestre m.m. Der var ingen klar konklusion.

Allan Kaarsberg fandt varekøbet til Vesterhavsturneringen for fantastisk stort. Torben nævnte igen den store udgift til slik og generelt højere indkøbspriser. Han ville f.eks. skønne, at der var købt bagerbrød hos Bager Max for omkring 4.000 kr., altså en stor købsudgift til bagerbrød der ikke har givet nogen avance. Herudover havde han også den opfattelse at der havde været et stort spild. Allan bad Torben konkretisere det. Torben oplyste at et større antal hamburgerryg var blevet smidt ud og han mente også at der var lavet for meget middagsmad. Torben Kristensen mente ikke der var mere spild end der plejer at være, og heller ikke at der blev lavet for meget mad. Der var så at sige altid spist op. Karsten Jacobsen spurgte om der var et restlager. Torben Kristensen oplyste at der ikke var noget særligt varelager tilbage. Slikket var solgt tilbage og øl og vand købte Skakforeningen og Centrum af Esbjerg Skak Union. Mogens Nielsen spurgte om man ud fra regnskabsmaterialet kunne se hvordan varekøbet var fordelt på øl, vand, brød m.v. Det kunne man ikke umiddelbart.

Allan Kaarsberg spurgte om hvad punktet madbilletter dækkede. Der er tale om 30 sæt madbilletter á 200 kr. til morgenmad og 30 sæt aftensmad á 220 kr. Billetterne blev solgt ved turneringens begyndelse og der forelå ikke noget regnskab over madbilletterne. Antallet i regnskabet er således indirekte opgjort. Torben Jensen oplyste at der var omkring 45-50 til morgenmad.

Karsten Jacobsen mente at turneringen havde givet et vildt underskud. Alle udgifter var blevet større.

Torben Jensen udleverede en budgetoversigt hvoraf det fremgik, at man ved turneringens begyndelse budgetterede med et underskud på 30-35.000. Der var opstillet flere budgetscenarier. Først omkring 200 deltagere ville turneringen kunne løbe rundt jf. budgettallene. Flere udgifter, men især kantinens resultat, er dog skredet undervejs, men man må jo også tage med, at et ordentligt arrangement koster, tilføjede Torben. Torben kunne tilføje at han i budgettet havde regnet med, at en overnattende spiller brugte cirka 1.000 kr. under turneringen, andre 200 kr.

Allan Kaarsberg mente at det store fald i annonceindtægter skyldtes, at den der havde haft det arbejde ikke havde været opgaven voksen.

Torben Jensen mente at grunden til at der ikke var kommet flere deltagere var at programmet var sendt for sent ud.

Preben Josefsen spurgte hvorfor regnskabet var kommet så sent. Torben forklarede at regnskabet havde drillet. Jens fortalte, at han umiddelbart efter Vesterhavsturneringens afslutning havde bedt Torben om hurtigst muligt at lave et regnskab. Der tegnede sig et større underskud og Jens ville gerne vide hvordan status var. Jens havde herefter flere gange rykket for regnskabet og var blevet lovet et færdigt regnskab. Jens vidste at også revisor havde rykket for regnskabet. Karsten Jacobsen spurgte hvorfor Torben ikke havde bedt om hjælp når nu regnskabet drillede. Torben erkendte at det burde han have gjort. Der blev efterlyst en nærmere granskning af hvorfor det gik så galt med kantinedriften. Jørn Hansen vil gerne involvere en hjælper, Johan Grydholt Jensen, til revisionen. Dette var der ingen indvendinger imod.

Mogens Nielsen sluttede punktet af med at konkludere, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling snarest efter at et revideret regnskab foreligger samt at Torben skulle sørge for at fakturaerne for annoncer straks kommer ud.

Pga. det uafklarede regnskab foreslog Jesper Lahn at valg udsættes til den ekstraordinære generalforsamling. Dette forslag var der bred enighed om.

4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse, bestyrelsesformand, revisor, revisorsuppleant
Dette punkt udskydes til den kommende ekstraordinære generalforsamling jf. punkt 3.

6. Eventuelt
Det blev fra flere sider påpeget at Vesterhavsturneringen var i noget af et dødvande pga. økonomien. Torben Jensen mente dog ikke at der ville være problemer i at afholde en lignende turnering næste år. Den manglende kassebeholdning betød ikke noget. DSU burde betale en del mere til turneringen og turneringen har i årenes løb opsparet en del goodwill, så indtægterne fra annoncer m.m. burde nemt kunne øges. Man kunne eventuelt også lave en mindre turnering med mindre præmier. Allan Kaarsberg mente at det var en smuk tanke, men hvordan turneringen skulle være måtte den ny bestyrelse afgøre.

Jens takkede herefter dirigenten for det udførte arbejde og de fremmødte for god ro og orden og generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt leve for Esbjerg Skak Union.