[Generalforsamling 2007] [Ekstraordinær generalforsamling 2005]

Generalforsamling i ESU - 24.09.2006

Der var i alt ti deltagere til generalforsamlingen (eller delegeretmødet som nogle foretrækker at kalde mødet). To delegerede fra Esbjerg Skakforening, Torben Jensen (TJ) og Jens Kristian Pedersen (JKP) og to delegerede fra Skakklubben Centrum, Jens Nielsen (JN) og Brian Isaksen (BI). Der var ingen delegerede fremmødt fra Jerne Skakklub. De øvrige seks fremmødte var Bent Radoor (BR), Jørn Hansen (JH-referent), Iver Poulsen (IP) og Allan Kaarsberg (AK) fra Skakklubben Centrum samt Jesper Lahn Rasmussen (JLR) og Leszek Kwapinski (LK), begge fra Esbjerg Skakforening.

1. Valg af dirigent
JN foreslog JH som dirigent. JKP mente ikke at det var passende, at et Centrummedlem var dirigent når nu også hele unionens bestyrelse bestod af medlemmer fra Skakklubben Centrum. JH frabad sig herefter dirigentposten hvorefter der blev enighed om JLR som dirigent. Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav herefter formanden ordet til dennes beretning.

2. Formandens beretning
På sidste års generalforsamling blev det besluttet, at de tre nuværende bestyrelsesmedlemmer inden for et par uger skulle suppleres af to medlemmer fra henholdsvis Esbjerg Skakforening og Jerne Skakklub, så bestyrelsen ville bestå af fem medlemmer. Desværre meddelte både Esbjerg Skakforening og Jerne Skakklub senere til mig, at de ikke kunne finde medlemmer, som var interesserede i at komme med i bestyrelsen. Vi i bestyrelsen tog dette til efterretning, og besluttede at fortsætte arbejdet selvom dette ikke var repræsentantskabets beslutning. Men det er vigtigt, at når vi i dag skal vælge folk til bestyrelsen, at vi finder repræsentanter fra andre klubber end Centrum, ikke kun så vi kan få flere klubber repræsenteret i bestyrelsen, men også så det bliver lettere når vi skal ud for at skaffe folk til de forskellige arrangementer vi laver, altså at vi får et større rekrutteringsgrundlag.

En af de første ting vi skulle lave i bestyrelsen, var at få arrangeret Esbjerg Bymesterskab, en turnering som skulle foregå på 4 lørdage i januar og februar. Vi besluttede at droppe annoncen i Skakbladet på grund af vores daværende økonomiske situation, da vi mente vi kunne annoncere turneringen lige så godt ved at bruge klubbernes hjemmesider samt skrive til de omkringliggende klubber. Men det blev en total fiasko med kun 9 tilmeldte spillere, så vi besluttede at udsætte turneringen til senere. Turneringen afholdte vi så i stedet for i august måned på mandage og tirsdage. Der tilmeldte sig 16 spillere og da der næsten ingen afbud var på spilledagene, havde vi en lille men hyggelig turnering. Hvornår vi fremover skal afholde Esbjerg Bymesterskab vil vi gerne høre forsamlingens mening om. Jeg mener personligt, at august måned er en god måned at arrangere turneringen i. Ove Weiss Hartvig, Esbjerg Skakforening, blev bymester foran Poul G. Jensen, Centrum.

Ligeledes i august måned deltog vi i Idrætsnatten med en stand samt ydede lidt materialehjælp til Esbjerg Skakforenings arrangement i Sædding Centret. Begge arrangementer havde stor opmærksomhed, hvilket er vigtigt for at vise, at der sker noget inden for skakken i byen. Vi blev også inviteret til at deltage i Foreningernes Dag inde i Kongensgade, men vi afslog at deltage, da det kolliderede med arrangementet i Sædding Centret, men vi vil sikkert deltage næste år.

En anden ting vi startede op med i bestyrelsen, var at lave en støtteaktion for Vesterhavsturneringens videreførelse. Vi fik en enorm opbakning både økonomisk og moralsk, hvilket gav os mod og kræfter til lave dette års turnering. 41 personer støttede Vesterhavsturneringen med kr. 10.900, utrolig flot, dem hverken kunne eller måtte vi skuffe. Så det var en god ide Finn Overgård kom med på sidste års repræsentantskabsmøde. Vi er dog i bestyrelsen lidt kede af, at de støttendes navne ikke blev offentliggjort i forbindelse med turneringen, en dybt beklagelig fejl.

Årets deltagerantal i Vesterhavsturneringen blev meget skuffende kun 117 deltagere alt i alt, hvilket var meget skuffende, især fordi vi inden VM i fodbold i Tyskland startede, var en del foran sidste års tal i tilmeldinger. Om det var fodbolden, det gode danske sommervejr, mangelen på meget stærke spillere (altså spillere over 2600) er svært at sige, men deltagerantallet må ikke blive lavere, hvis vi skal have økonomien til at hænge sammen. Angående økonomien, som Allan vil komme ind på senere, kan jeg allerede nu afsløre, at den er noget bedre end sidste år. Ikke mindst takket være en stor indsats med at skaffe sponsorer samt den store indsats der blev lavet i kantinen, en stor tak skal der lyde til alle som har givet en hånd med til turneringens gennemførelse. Men vi kan konstatere, at det var de lokale spillere som svigtede turneringen i år.

Vesterhavsturneringen vandtes af GM Stefan Djuric, Serbien, men efter en rimelig kedelig turnering, hvor stormestrene tog mange hurtige remiser indbyrdes, hvilket ikke er til turneringens gavn. Den eneste sikre løsning vil være ikke at invitere dem næste år eller at lave andre tiltag, men noget må ændres. Mediemæssigt fik turneringen i år stor omtale, men ikke kun på grund af det skaklige. Men som Simon Spies sagde, al omtale er positiv, så det må vi håbe på er rigtigt. Vi havde desværre en del larm og tyverier på spillestedet eller nærmere bestemt i overnatningsrummene. Det var en del unge 13–16-årige, som var skyld i problemerne, men takket være en stor indsats fra nattevagten, enkelte skakspillere, ledelsen samt det lokale politi fik vi styr på problemerne og alle fik deres stjålne ting tilbage, en stor tak skal der lyde til alle. Jeg vil gerne her præcisere, at ingen af de deltagende spillere var skyld i urolighederne og de roste os bagefter for den indsats vi ydede for dem. Jeg kan endvidere oplyse, efter at jeg stadig har haft kontakt med lokalbetjenten, der siger, at problemerne fortsat forefindes i området samt andre steder i byen, Hjerting, Tarp, Jerne Stadion samt i andre byer i Danmark.

Danmarks Radio var også interesseret i om vi hjalp illegale udlændinge i at komme ind i Danmark, hvilket vi selvfølgelig pure kunne afvise. Årsagen til forespørgslen var, at der var en del irakere og iranere, som havde tilmeldt sig til turneringen, men som ikke kom.

Angående spillestedet kan jeg sige, at vi var meget tilfredse med forholdene og især den behandling vi har fået fra alle sider, en meget positiv oplevelse selv med de problemer vi havde, hvilket vi også havde indtryk af at spillerne havde. Så det er et sted som vi håber vil blive et fast spillested for Vesterhavsturneringen fremover, idet forskellige spillesteder hvert år ikke er lykken. Hermed vil jeg slutte min beretning.

Beretningen blev herefter givet fri til debat.

TJ mente at august måned var en dårlig måned til bymesterskabet. Annoncering af turneringen var vigtig. Det er ikke kun Vesterhavsturneringen de lokale svigter, det er også bymesterskabet.
IP foreslog at bymesterskabet skulle afvikles i forbindelse med de mange helligdage i foråret.
TJ foreslog at bymesterskabet kunne foregå som en match mellem klubmestrene i de snart fire klubber i den nye Esbjerg Kommune, altså inklusive Ribe Skakklub. Der kunne så suppleres op med øvrige stærke spillere.
BR mente at man ikke skulle glemme det sociale i bymesterskabet. Der skulle være plads til alle. Han syntes at afvikling under en eller anden form i januar/februar var at foretrække og i øvrigt en god tradition.
AK mente at tiden var løbet fra en turnering over syv lørdage, også fordi turneringen ramte ind i vinterferien i uge 7, hvilket kunne være et stort problem.
Også en ide om afvikling som hurtigskak blev fremført. Måske var en afvikling mellem jul og nytår en ide. Det kunne give anledning til at tilrejsende kunne deltage i bymesterskabet. JLR mente at turneringen så alene måtte være for ungkarle.
JLR sagde at afvikling i august kunne være et problem for modtagelsen af nye medlemmer. På spilleaftenerne var der normalt ikke andre end deltagerne og det var svært at få aktiveret andre som måtte dukke op.
Også en mere løs afvikling over f.eks. ti spilledage uden faste datoer blev foreslået. Den slags turneringer mente JLR dog som oftest blev et fravalg og ikke et tilvalg af skakken.
For ikke at tærske for meget langhalm på bymesterskabet, blev diskussionen af afviklingstid og form herefter bragt til ophør. Den nye bestyrelse må finde ud af hvordan turneringen skal være, og det under skyldig hensyntagen til vinterferier, helligdage og andre turneringer, f.eks. Esbjerg Skakforenings weekendturnering op til Kr. Himmelfart.

JKP mente ikke at deltagerantallet i Vesterhavsturneringen var en fiasko men nærmere en succes.
AK mente også at det var bedre at have en mindre turnering med et godt økonomisk resultat end en større turnering med et dårligt resultat.
TJ mente at deltagerantallet var så lavt fordi der havde hersket megen usikkerhed om Vesterhavsturneringen afvikling m.m. Det var meget vigtigt med en hurtig udmelding.
IP (og LK) havde i april deltaget i en stor open i Tyskland. IP beskrev området som et skakligt smørhul uden at det dog betød et overvældende deltagerantal. At kunne samle 100 deltagere i lille Danmark var godt gået.
TJ mente at Vesterhavsturneringen skulle bruge seedning. Det ville øge muligheden for at opnå normer. BR mente ikke at seedning ville være en god ide, da det ødelagde de smås chancer for at møde en af de store. AK var også kraftigt imod seedning. Det var i forvejen de svagere spillere der betalte til de store og det var for at få chancen for at møde en stærk spiller. Hvis denne chance mistedes ville der ikke være nogen grund til at spillere uden ELO skulle betale mere i indskud end andre. IP fremførte at seedning ikke var det normale, det gjorde man f.eks. heller ikke i Politiken Cup.
AK fremhævede at Vesterhavsturneringens kendetegn var at være en social turnering, en turnering der ikke var skræddersyet til eliten. Han mente at det var en fordel at turneringen ikke var så elitær som i gamle dage. TJ mente fortsat at seedning var vejen frem. I stedet kunne de almindelige spillere få mulighed for at møde titelholdere i form af simultanmatcher, en hurtigturnering under turneringen m.v. IP mente at Vesterhavsturneringen på længere sigt kunne udvikle sig til en skakfestival.

Det blev her besluttet at henlægge yderligere diskussion af Vesterhavsturneringen til punktet eventuelt. Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt af de fire delegerede.

3. Regnskabets fremlæggelse
AK startede fremlæggelsen af regnskabet med en stor tak til TJ for hjælp med regnskabsopstillingen.
Resultatet i år var meget bedre end i fjor og endte med et overskud på 24.371 kr. AK gennemgik herefter de enkelte regnskabsposter.
Overskuddet er især hentet ved et stort overskud i kantinedriften (ca. 26.000) under Vesterhavsturneringen. AK var meget tilfreds med kantineforholdene på spillestedet. AK mente at det samlede økonomiske resultat kunne have været endnu bedre, hvis man havde haft bedre sælgere af annoncer, for den gode økonomi i landet burde også give gode tider for annonceindtægter. Også tilskud fra fonde kunne have været større. BR blev rost for en god indkøbspolitik. Så at sige alt var købt på tilbud og det havde nok minimum betydet en besparelse på 5.000 kr. Måske kunne man fremover lave en indkøbsaftale med et supermarked, så man løbende kunne købe ind til en fornuftig pris. Der var i år meget lidt spild og overskydende øl og vand var blevet købt af klubberne. Det overvejes at indkøbe - eller eventuelt leje - en fryser til turneringen.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg
Der skulle vælges 3-5 nye medlemmer til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant. Af de tre nuværende bestyrelsesmedlemmer (JN, BR og AK), var det kun JN som ønskede genvalg.
JN kunne fortælle at Ole Bønnelykke gerne ville træde ind i bestyrelsen. Herudover foreslog JN at Leszek Kwapinski skulle træde ind i bestyrelsen. Det ville LK gerne. Der var ikke andre der ønskede at blive bestyrelsesmedlemmer, så i lighed med i fjor blev det besluttet, at bestyrelsen skulle være selvsupplerende og prøve at finde yderligere to medlemmer. Bl.a. skulle Jerne igen kontaktes.
IP og JLR blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant.

AK understregede at han også fremover gerne ville hjælpe under turneringen, så arbejdet med at lave program m.v. vil han fortsat gerne bestride. Også køkkendriften vil AK og en gerne FAST stab af gode hjælpere (TJ, Jaqueline, Charlotte m.v.) hjælpe med. Det kunne også gøre det muligt at have kantinen åbnet i længere tid. AK understregede igen, at en egentlig salgsperson for annoncer ville være et stort plus i forbindelse med Vesterhavsturneringen.

6. Eventuelt
JN takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for godt og konstruktivt arbejde i deres tid i bestyrelsen.
BR foreslog en hurtigturnering i november eller december. Han nævnte også den succes som SKS i sin tid havde med en firmands hurtigturnering. Bl.a. IP syntes det lød som en god ide.
JN oplyste at sammenlægningen af kommunerne kunne få betydning for f.eks. reglerne for betaling af leje af lokaler. Så snart han vidste mere ville klubberne blive informeret herom.
Mht. Vesterhavsturneringen mente JN at skoleskakturneringen fremover skulle spilles på hverdage, så de juniorspillere der var med i selve Vesterhavsturneringen også kunne deltage dér.
Måske kunne man lave en hotelaftale, så deltagere kunne få et godt tilbud på hotelovernatning i forbindelse med Vesterhavsturneringen.
Ideen med frivillige støttebidrag skal gentages til næste år. Måske var det en ide at øremærke støtten til "indkøb" af en ekstra stærk spiller til turneringen, så man kunne komme noget ud af remisdødvandet blandt topspillerne.
Flere efterlyste et udspil om ESU's fremtid, bl.a. efterlyste TJ et strukturudvalg. Den nye kommune vil jo fremover også omfatte skakklubben i Ribe. Jf. vedtægterne kan skakklubber i Esbjerg Kommune blive medlem af ESU så det vil Ribe jo også kunne. Hvorvidt de så er interesserede er en anden sag, men i hvert fald må det være i alles interesse at etablere en eller anden form for (fast?) koordinering, så vi ikke uforvarende kommer til at genere hinanden i forbindelse med placering af turneringer m.v. Med andre ord skal der sendes en føler ud til Ribe. JKP (og flere andre) mente ikke at Ribe kunne have interesse i at blive medlem af ESU. Og hvis de blev medlem og interessen for deltagelse i delegeretmøder var på højde med Jernes, så ville delegeretmødet ikke være beslutningsdygtige jf. vedtægterne!
JKP efterlyste mere offentlighed i hvad der foregår i bestyrelsen. Hvis klubmedlemmerne vidste mere om beslutningerne, så ville det sikkert også være nemmere at finde hjælpere til de forskellige arrangementer.
Måske ville det være en ide med ændring af vedtægterne så de bliver mere aktuelle og præcise.
TJ mente at bidragsyderne til Vesterhavsturneringen skulle være en egentlig støtteforening, også med beslutnings- og arbejdsopgaver. JH mente at så skulle der jo laves egentlige vedtægter m.v. til denne nye forening.
BR syntes at det var tankevækkende, at aflysningen af byturneringen i januar ikke gav nogen som helst form for opskrig. Kun ganske få havde haft kommentarer dertil.
TJ mente at Centrums og Skakforeningens afvikling af hver fire ratede klubturneringer, som det var gratis at deltage i, kunne have haft negativ indflydelse på deltagerantallet i byturneringen.

Der var herefter ikke flere kommentarer. Jens Nielsen takkede de fremmødte for god ro og orden og generalforsamlingen blev derefter afsluttet med et trefoldigt leve for Esbjerg Skak Union.