[Generalforsamling 27.8.2007] [Generalforsamling 22.8.2005]

Generalforsamling i Centrum - 28.8.2006

Referent Brian Isaksen.
16 mødte frem, ligesom sidste år. 16. Er det få eller mange? Det svarer ca. til 1/3 af vores medlemmer!

1. Valg af dirigent
Lars Lindhard blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav så ordet til formanden for beretningen.

2. Formandens beretning
Igen lagde jeg ud med mere organisatoriske ting. Sidste generalforsamling luftede forskellige ideer, som blev sat i værk – med større eller mindre succes. Kaffepausen er i gang, og ingen brokker sig. Den giver os en chance for at snakke lidt ekstra om andet end vores parti. Den fortsætter i kommende sæson. Mentorordningen, hvor en af de lidt ældre skal tage sig af en af de nye, er også i gang – og skal fortsætte. Arrangementet med Carsten Høi blev en katastrofe! Alt for ringe tilslutning, så det blev aflyst! Hovedkredsen bad os overtage en indledende runde af pokalstævnet. Hyggelig lille endags turnering. Vores egen weekendturnering blev spillet som sædvanlig med få, men tilfredse deltagere. 18 spillede med, Kim Pilgaard vandt Mesterklassen. Izudin Bihorac vandt Basis 1 og Ib Mathiasen Basis 2. Vi lavede igen en lille julefrokost, Søren Peter samlede trådene.

Så tog jeg hul på nogle resultater. Først fra uden for klubbens regi. Morten Andersen blev bedst placerede esbjergspiller i Vesterhavsturneringen, men uden for præmierækken. John Rødgaard spillede et godt OL – begge står på vores styrkeliste!

Gunnar Pedersen vandt en stærk besat Mester 2 i Ribes Weekendturnering. Poul G. Jensen vandt Ølgods EMT på deling. Ole Bønnelykke og Henrik Hansen vandt hver deres gruppe i en af Skakforeningens klubturneringer. Lige før generalforsamlingen vandt Ib Mathiasen Basisklassen ved esbjergmesterskabet.

Klubbens egne turneringer. Hans Nissen-pokalen er kun færdig med en af semifinalerne. I holdturneringen havde vi igen tre hold med. 1. holdet blev nr. 5 i 2. division. 2. holdet havde succes: De vandt A-klassen og rykker igen op i Mesterklassen. 3. holdet blev nr. 3 af fem deltagende i en B-klasse.

Klubturneringen spilledes igen som 4 fem-runders turneringer. I 1. turnering deltog 22. Gunnar Pedersen vandt Mesterklassen. Damir Desevac Basis 1 på korrektion foran Allan Kaarsberg. Ib Mathiasen vandt Basis 2. 20 med i 2. turnering. Gunnar Pedersen vandt igen Mesterklassen. Mesud Desevac og Jens Nielsen havde ens korrektion i Basis 1. Steffen Jørgensen vandt Basis 2. I 3. turnering kun 14 med. Damir Desevac havde bedre korrektion end Izudin Bihorac og Poul G. Jensen i Mesterklassen. Ib Mathiasen vandt igen (med max!) i Basisklassen. Fjerde og sidste turnering vandtes af Leszek Kwapinski. Peter Roesen vandt Basis 1 og Børge Clausen vandt Basis 2 på bedre korrektion end Henrik Hansen. Altså: Gunnar Pedersen klubmester igen!

Til slut sagde jeg, jeg er valgt for endnu et år – så skal der findes en ny formand!

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Kassererens beretning
Jens Nielsen fremlagde klubbens regnskab. Han havde ryddet gevaldigt op i medlemmer der var i restance. Vi står lige nu på 47 medlemmer! Efter et par enkelte opklarende spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent m.m.
Jens foreslog på bestyrelsens vegne uændret kontingent, det blev vedtaget.

5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

6. Valg
Næstformand: Jens Arne Christensen genvalgt
Kasserer: Jens Nielsen genvalgt
Bestyrelsesmedlem: René Bæk Pedersen genvalgt
1. suppleant til bestyrelsen: Ib Mathiasen
2. suppleant til bestyrelsen: Henrik Hansen
Rekvisitforvalter: Bestyrelsen
Revisor: Jørn Hansen genvalg
Turneringsudvalg: Jens Nielsen genvalg. Desuden Karsten Jacobsen.
Turneringskomite: Jørn Hansen og Lars Lindhard. Desuden Brian Isaksen
1. suppleant til komiteen: Bent Radoor
Hans Nissen-pokalen: René Bæk Pedersen
Festkomite: Søren Peter Nielsen
Esbjerg Skak Union: Formand Brian Isaksen er som formand født medlem. Desuden Jens Nielsen.
Avisreferent: Brian Isaksen genvalgt
Klubbladsredaktører: Allan kunne ikke være til stede, men havde mailet mig om sin situation. Han har TO store ansvarsområder. Klubbladet og arbejdet med Esbjerg Skak Union og Vesterhavsturneringen. Han fortæller, at han må bryde med det ene område – eller SELV bryde sammen. Han overlader valget til Centrums generalforsamling! Der udspandt sig en livlig debat om sagen. Alle var enige om, at Allans indsats begge steder sådan set er lige uvurderlige, men dette er CENTRUMS generalforsamling, så vi må prioritere CENTRUMS interesser højest. Så der var overvældende enighed om, at Allan skal fortsætte som klubbladsredaktør.
Bibliotekar: Bestyrelsen

7. Eventuelt
Så blev der åbnet for diverse strøtanker og løse ideer. René berettede om tanker i bestyrelsen om at lægge lidt mere indhold ind i hængepartiaftenerne. Vi kunne fx lave en turnering med makkerskak eller lignende. Der luftedes ideer til hvervning af nye medlemmer, vi bør udnytte vores (Esbjerg Skak Unions) store udendørs brikker. Mødet sluttede i god stemning og med et LEVE for vores gamle klub!

Sign.: Brian Isaksen, Jens Arne Christensen, Jens Nielsen, Søren Peter Nielsen, René Bæk Pedersen, Lars Lindhard.