[Ekstraordinær generalforsamling 17.9.2007] [Generalforsamling 28.8.2006]

Generalforsamling i Centrum - 27.8.2007

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Centrum mandag 27. august 2007 kl. 19.30 i Kirkegade.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent m.m.
5. Indkomne forslag:
Til Formanden og bestyrelsen.

Det er min opfattelse, at Centrum har mistet energien og er ved at sygne hen.

Flere af de gamle, "garvede" medlemmer forlader klubben for at prøve lykken i bl.a. Esbjerg Skakforening, og Centrums børne/ungdomsafdeling er stort set ikke-eksisterende. Centrum havde for omkring 20 år siden op til 10 hold i holdturneringen, nu er der 3 hold, som vist ikke altid kan stille med 8 mand til kampene, og det er vist kun de færreste medlemmer, som kommer til klubaftenerne.

Det forlyder nu, at det ikke er muligt at finde kandidater til bestyrelsen og til formandsposten.

Skal klubben ikke bare gå til grunde, sker der derfor gøres noget.

Jeg skal derfor stille forslag om, at Centrum lader sig fusionere ind i Esbjerg Skakforening.

For et sådant forslag taler, at vi ved at samle kræfterne (i den bæredygtige forening) har en bedre chance for at stabilisere eller ligefrem skabe fremgang for skakken i Esbjerg med bedre muligheder for at fange de unge - som jo i alt overvejende grad alligevel går i ESF nu om dage.

Samtidig kan vi placere Esbjerg lidt højere oppe på Skak-Danmarkskortet med et mere slagkraftigt førstehold. Er der hold i rygterne, går flere af vore bedste spillere alligevel over i skakforeningen. Og samtidig kunne vi så nedlægge Esbjerg Skakunion, som alligevel reelt er Centrum og ESF, og dermed forenkle organisation og beslutningsproces.

Imod taler - udover veneration og almindelig nostalgi - vistnok kun, at lokalopgørene så forsvinder. Jeg mener dog at kunne konstatere, at de ikke fylder meget i klubbernes bevidsthed, så det tab er nok til at leve med. (Især hvis vores førstehold alligevel er gået til ESF.)

Bemærk, at det følger af klubbens vedtægter, at klubben skal bestå, hvis og sålænge bare fem medlemmer ønsker det (og møder til gf. De fem hænger så til gengæld på arbejdet...) så en nedlæggelse/fusion kan ikke kuppes igennem. Den skal være den fornuftige udgang på de overvejelser, klubben nødvendigvis må gøre sig, når krisen kradser.

Centrum kan selvfølgelig ikke uden videre vedtage en fusion uden at drøfte sagen med skakforeningen. Vi kan melde os ind i ESF enkeltvis eller kollektivt, men skal vi have noget af "ånden" fra Centrum med over, skal der nødvendigvis være forhandlinger, som sikrer at den fusionerede klub dækker begge de gamle klubber.

Forslaget må derfor efter min opfattelse rent praktisk udmønte sig i principvedtagelsen af en fusion og nedsættelse af et fusionsudvalg, som har den nødvendige bemyndigelse til at tage kontakt til Esbjerg Skakforening og forhandle en aftale på plads, således at aftalen kan forelægges for Centrums medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling senere på året, hvor aftalen så skal vedtages eller forkastes.

Venlig hilsen
Lars Lindhard

6. Valg
(Bestyrelsen er ved at lave aftaler med kandidater til de forskellige poster.)
Formand: Brian Isaksen modtager IKKE genvalg.
Sekretær: Søren Peter Nielsen modtager IKKE genvalg - Ib Mathiasen tager imod valg.
1. suppleant til bestyrelsen:
2. suppleant til bestyrelsen:
Rekvisitforvalter:
Revisor: Johan G. Jensen modtager genvalg.
Turneringsudvalg:
Turneringskomite: Brian Isaksen modtager genvalg. Bent Radoor modtager valg.
1. suppleant til komiteen:
Hans Nissen-pokalen:
Festkomite:
Esbjerg Skak Union:
Avisreferent:
Klubbladsredaktører:
Bibliotekar:
7. Eventuelt