[Generalforsamling 29.12.2012] [Generalforsamling 10.9.2012]

Ekstraordinær generalforsamling i Centrum - 27.10.2012

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Centrum lørdag den 27. oktober 2012 kl. 17.30 i Kirkegade.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af regnskab 2011/2012
3. Nedlæggeles af klubben

Der deltog 6 medlemmer (Jens Nielsen, Torben Olsson, Johan Grydholt Jensen, Martin Koch Clausen, Bjarne Rasmussen, Jean Bloch Mikkelsen) + 1 tilhører (Michael Christensen) i generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Martin Koch Clausen blev valgt som dirigent.

2. Godkendelse af regnskab 2011/2012
Torben Olsson fremlagde regnskabet som viste et underskud på kr. 5.397,30.
Regnsskabet blev godkendt.

3. Nedlæggelse af klubben
Først var der en diskussion om hvordan lovene skulle fortolkes i forhold til nedlæggelse af klubben. Man blev enige om at fortolke den således: Forslaget skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum og kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer - blanke og ugyldige ikke medregnet (§25).

Herefter var der en længere diskussion om forslaget. Mange var kede af, at nedlægge klubben og opfordrede bestyrelsen til at undersøge fusion med en anden klub, evt. at fortsætte klubben i en dvaletilstand. Der kom ligeledes forslag om, at bestyrelsen skulle ændre forslaget til en længere frist, men betyrelsen fastholdt forslaget i den stillede ordlyd.

Herefter stillede dirigenten forslaget til afstemning. Resultatet blev 4 stemmer for en nedlæggelse af klubben pr. 31/12 2012, mens 2 stemte imod. Der blev samtidigt besluttet følgende hensigtserklæring, at den nuværende bestyrelse + Jean skulle undersøge mulighederne med en en fusion eller fortsætte klubben i en dvaletilstand.

Referent: Jens Nielsen