[Ordinær generalforsamling 23.09.2017] [Ordinær generalforsamling 19.09.2015]

Referat fra ordinær generalforsamling i Centrum
lørdag den 24. september 2016

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 14.00 i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg.

Kaffe og kage var pænt stillet frem tillige med øl og vand, der kunne erhverves for beskedne midler.
Følgende medlemmer var til stede og forsamlede sig, da klokken faldt i slag, om bordene, der var stillet sammen midt i lokalet: Martin Koch Clausen, Flemming Færge, Jørn Hansen, Ove Matras, Jean B. Mikkelsen, Torben Olsson, Peer Ole Pedersen, Boddy Rasmussen, Bjarne Rasmussen og John Rødgaard.
Formanden, Jean B. Mikkelsen, bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Jørn Hansen blev énstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Martin Koch Clausen påtog sig at skrive referat.

2. Formandens beretning
Beretningen indledtes med, at forsamlingen i stilhed mindedes Johan Grydholt Jensen, der afgik ved døden den 16. november 2015, og tidligere medlem Torben Richard Jensen, der afgik ved døden den 6. september 2016.
Jean B. Mikkelsen omtalte under sin beretning, at klubmesterskabet blev afholdt efter den ordinære generalforsamling 2015 som en alle mod alle-turnering i lynskak. Torben Olsson genvandt klubmesterskabet.
Der blev afholdt juleturnering den 27. december 2015. Ole Bønnelykke og Torben Olsson delte 1.-pladsen.
Der er i årets løb gjort anstrengelser for at tømme klubbens lokale på 2. sal. Et stort materiale er afleveret til Byhistorisk Arkiv. Der er fortsat en del ting i rummet, også noget der er taget fra til endnu en levering til Byhistorisk Arkiv.
Boddy Rasmussen har taget initiativ til at skaffe en liste over, hvad Byhistorisk Arkiv har liggende om klubben. Denne liste ligger nu på hjemmesiden.

Formandens beretning blev sat under debat:
Der var overvejende stemning for fortsat at arbejde for at få tømt rummet på 2. sal.
Herefter blev formandens beretning énstemmigt vedtaget.

3. Kassererens beretning
Martin Koch Clausen gennemgik regnskabet, som Peer Ole Pedersen forud for generalforsamlingen havde forsynet med blank revisionspåtegning.
Regnskabet blev énstemmigt godkendt.
Der var enighed om, at aktivposten vedrørende materialer og bøger til næste år bør nedskrives til 5.000 kr.

4. Fastsættelse af kontingent
Der blev foreslået og énstemmigt vedtaget uændret kontingent.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Valg til bestyrelsen
a. Næstformand: Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
b. Kasserer: Martin Koch Clausen blev énstemmigt valgt.
c. Bestyrelsesmedlem: Ove Matras blev énstemmigt genvalgt. c. 1. suppleant: Flemming Færge blev énstemmigt valgt.
d. 2. suppleant: Jørn Hansen blev énstemmigt valgt.

7. Valg - øvrige poster
a. Rekvisitforvalter: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
b. Turneringsudvalg: Det vedtoges énstemmigt, at udvalgsposterne står ledige.
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse: Jean B. Mikkelsen og Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
d. Avisreferent: Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
e. Klubbladsredaktion: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
f. Revisor: John Rødgaard blev énstemmigt valgt.

8. Eventuelt
Generalforsamlingen besigtigede rummet på 2. sal.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen afsluttedes traditionen tro med et ”Centrum længe leve!” efterfulgt af forsamlingens hurraråb.

Martin Koch Clausen

Se det originale referat i pdf-format.