[Ordinær generalforsamling 24.09.2016] [Ordinær generalforsamling 14.09.2014]

Referat fra ordinær generalforsamling i Centrum
lørdag den 19. september 2015

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 14.00 i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg.

Følgende medlemmer var til stede: Martin Koch Clausen, Jørn Hansen, Morten Jannik, Jean B. Mikkelsen, Jens Nielsen, Torben Olsson, Peer Ole Pedersen, Bjarne Rasmussen og Boddy Rasmussen.
Formanden, Jean B. Mikkelsen, bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Bjarne Rasmussen blev énstemmigt valgt som dirigent.

2. Formandens beretning
Klubmesterskabet blev afholdt efter den ordinære generalforsamling 2014 som en alle mod alle-turnering i lynskak. Torben Olsson blev klubmester.
Det har i denne sæson været forsøgt at holde turneringer flere dage, men med begrænset fremmøde, og det er et spørgsmål, om vi skal vende tilbage til det tidligere aftalte niveau.
Klubben er blevet mødt af yderligere udgifter til lokaler.
Formandens beretning blev sat under debat.
Der var ingen, der talte for bevarelse af de flere turneringer.
Herefter blev formandens beretning énstemmigt vedtaget.

3. Kassererens beretning
Martin Koch Clausen gennemgik regnskabet, som Bent Radoor den 15. september 2015 havde forsynet med blank revisionspåtegning, dog med forbehold for værdien af klubbens materialer.
Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Martin Koch Clausen redegjorde for, at han forgæves havde kontaktet såvel Skjern Bank som Sydbank med henblik på, om klubben kunne undgå det kvartårlige gebyr på 150 kr., som blev indført sidste år. Skjern Bank ville ikke sætte gebyret ned, og Sydbank var ved at indføre et tilsvarende gebyr. Det blev anført af Sydbank, at der en del papirarbejde med foreninger i forbindelse med ændringer i bestyrelsen mv.
Nu er der så yderligere stigende lokaleudgifter, idet rummet på 2. sal fremover koster ca. 2.000 kr. årligt.
Budgettet hænger derfor ikke sammen med det nuværende kontingent. En mulig løsning er at hæve det årlige kontingent for A-medlemmer fra 600 kr. til 750 kr., for A-medlemmer (pensionister) fra 480 kr. til 600 kr. og for B-medlemmer fra 200 kr. til 300 kr.
Spørgsmålet drøftedes, og det vedtoges énstemmigt at hæve kontingentet med det halve af ovenstående forslag. Det vil sige, at det årlige kontingent herefter udgør:

A-medlemmer: 675 kr.
A-medlemmer (pensionister): 540 kr.
B-medlemmer: 250 kr.

Det blev i den forbindelse besluttet, at klubben skal have tømt rummet på 2. sal med henblik på nedbringelse af lokaleudgifterne. Det blev henstillet til bestyrelsen at sørge for dette inden årets udgang.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Valg til bestyrelsen
a. Formand: Jean B. Mikkelsen blev énstemmigt genvalgt.
b. Sekretær: Torben Olsson blev énstemmigt valgt.
c. 1. suppleant: Jørn Hansen blev énstemmigt valgt.
d. 2. suppleant: Der valgtes ingen 2. suppleant.

7. Valg - øvrige poster
a. Rekvisitforvalter: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
b. Turneringsudvalg: Det vedtoges énstemmigt, at udvalgsposterne står ledige.
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse: Jean B. Mikkelsen og Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
d. Avisreferent: Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
e. Klubbladsredaktion: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
f. Revisor: Peer Ole Pedersen blev énstemmigt valgt. Morten Jannick blev énstemmigt valgt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Det aftaltes, at der afholdes en juleturnering den 27. december 2015.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede traditionen tro generalforsamlingen med ”Centrum længe leve!” efterfulgt af forsamlingens hurraråb.

Martin Koch Clausen