[Ordinær generalforsamling 15.09.2018] [Ordinær generalforsamling 24.09.2016]

Referat fra ordinær generalforsamling i Centrum
lørdag den 23. september 2017

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 14.00 i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg.

Kaffe og kage var pænt stillet frem tillige med øl og vand, der kunne erhverves for beskedne midler.
Følgende medlemmer var til stede: Martin Koch Clausen, Flemming Færge, Jørn Hansen, Jean B. Mikkelsen, Peer Ole Pedersen og Boddy Rasmussen. Torben Olsson ankom under generalforsamlingen.
Formanden, Jean B. Mikkelsen, bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Boddy Rasmussen blev énstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Martin Koch Clausen påtog sig at skrive referat.

2. Formandens beretning
Jean B. Mikkelsen omtalte under sin beretning, at klubmesterskabet blev afholdt efter den ordinære generalforsamling 2016 som en alle mod alle-turnering i lynskak. John Rødgaard blev ny klubmester.
Der blev afholdt juleturnering den 27. december 2016. Hans Buus Pedersen vandt juleturneringen.
John Rødgaard blev nr. 2 ved senior-DM efter korrektion. Også Ove Matras deltog.
Jean har i påsken fået tildelt Dansk Skak Unions hæderstegn.
Bodil og Boddy har i sommer haft guldbryllup, og klubben har været forbi med en opmærksomhed.
Der er i årets løb gjort fortsatte anstrengelser for at tømme klubbens lokale på 2. sal, og der er nu kun få effekter tilbage. Lokalet er opsagt pr. 30. september 2017 og skal således ryddes i løbet af den næste uge.

Formandens beretning blev sat under debat:
Boddy takkede for gaven i anledning af guldbryllupet.
Boddy oplyste, at det yderligere materiale, vi har afleveret til Byhistorisk Arkiv, først vil blive gjort tilgængeligt i løbet af 2018.

Herefter blev formandens beretning énstemmigt vedtaget.

3. Kassererens beretning
Martin Koch Clausen gennemgik regnskabet, som Peer Ole Pedersen i forbindelse med generalforsamlingen forsynede med blank revisionspåtegning.
Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Det blev konstateret, at det uddelte budgets tal for kontingentindbetalinger var lidt for lavt.
Der blev foreslået og énstemmigt vedtaget uændret kontingent.
Der vil meget muligt være basis for en vis kontingentnedsættelse for B-medlemmer fra næste sæson, når der ikke længere skal betales leje af lokalet på 2. sal.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Valg til bestyrelsen
a. Formand: Jean B. Mikkelsen blev énstemmigt genvalgt.
b. Sekretær: Torben Olsson blev énstemmigt genvalgt.
c. 1. suppleant: Flemming Færge blev énstemmigt valgt.
d. 2. suppleant: Jørn Hansen blev énstemmigt valgt.

7. Valg - øvrige poster
a. Rekvisitforvalter: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
b. Turneringsudvalg: Det vedtoges énstemmigt, at udvalgsposterne står ledige.
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse: Jean B. Mikkelsen og Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
d. Avisreferent: Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
e. Klubbladsredaktion: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
f. Revisor: Peer Ole Pedersne blev énstemmigt genvalgt.

8. Eventuelt
Boddy spurgte til, om der var fundet nogle ”medaljer” til at sætte på tøjet, som i sin tid blev brugt til at uddele til juniorer, i forbindelse med oprydningen. Ingen erindrede noget om sådanne.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen afsluttedes traditionen tro med et ”Centrum længe leve!” efterfulgt af forsamlingens hurraråb.

Martin Koch Clausen

Se det originale referat i pdf-format.