[Ordinær generalforsamling 14.09.2019] [Ordinær generalforsamling 23.09.2017]

Referat af Skakklubbens ordinære generalforsamling
lørdag den 15. september 2018

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 14.00 i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg.

Kaffe og kage var pænt stillet frem tillige med øl og vand, der kunne erhverves for beskedne midler.
Følgende medlemmer var til stede: Martin Koch Clausen, Jørn Hansen, Jean B. Mikkelsen, Torben Olsson, John Rødgaard og Boddy Rasmussen.

1. Valg af dirigent
Jørn Hansen blev énstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Martin Koch Clausen påtog sig at skrive referat.

2. Formandens beretning
Formanden, Jean B. Mikkelsen, omtalte under sin beretning, at klubmesterskabet blev afholdt efter den ordinære generalforsamling 2017 som en alle mod alle-turnering i lynskak. Torben Olsson og Peer Ole delte titlen som klubmester.
Der blev afholdt juleturnering den 27. december 2017. Torsten Lindestrøm vandt juleturneringen.
Dagen efter generalforsamlingen sidste år blev vi færdige med at rydde lokalet på 2. sal. Formanden takkede Boddy for hans store indsats med at få afleveret materialer på Byhistorisk Arkiv og at følge op på, at også det senest afleverede nu blev registreret. John og Martin blev takket for den fysiske indsats. Vi har fortsat et skab i stueetagen til materialer. Nogle materialer er placeret hos formanden og andre hos Martin.

Den 6. august 2018 gik vores ældste æresmedlem, Verner Rexen, bort i en alder af 98 år. Klubben sendte en krans til bisættelsen og var også repræsenteret ved bisættelsen.
Martin supplerede med, at Boddy og Bodil og han selv deltog i bisættelsen i Årre kirke. Kirken var vel 2/3 fyldt, og der var rigtig mange blomster, så selv i sine sene år var Rexen en kendt og afholdt person. Alt var ikke helt som det skulle være i kirken, fik vi at vide, for da kirkens personale var mødt om morgenen, manglede blandt andet den syvarmede lysestage på alteret, og efter sigende havde der hængt et reb ned fra en loftslem. Nogle erstatningslysestager var fundet frem, og for en førstegangsbesøgende så alt nu fint ud. Præsten nævnte blandt andet, at Rexen selv i de senere år havde bibeholdt sin interesse for skak og også indtil for få år siden havde haft noget skoleskak på den lokale skole. Rexen efterlod sig 2 børnebørn og en flok oldebørn. Forsamlingen holdt et øjebliks stilhed til minde om Verner Rexen.
Jean fortsatte sin beretning med at nævne, at Bjarne Rasmussen i påsken blev tildelt DSU’s hæderstegn for sin mangeårige indsats som hovedkredskasserer. Bjarne har desværre for nylig meldt sig ud af klubben.

Formandens beretning blev sat under debat:
Torben Olsson oplyste, at også tidligere B-medlem Sven Michelsen for nylig er afgået ved døden.
Martin vil sørge for videreformidling af registreringen hos Byhistorisk Arkiv.
Herefter blev formandens beretning énstemmigt vedtaget.

3. Kassererens beretning
Martin Koch Clausen gennemgik regnskabet, som Peer Ole Pedersen som revisor pr. mail har godkendt.
Martin oplyste supplerende, at der netop er sket indbetaling af et par restancer fra tidligere år, så restancebeløbet nu er nedbragt til et niveau på 7-800 kr. svarende til sidste år.
Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Martin foreslog uændret kontingent for A-medlemmer og nedsættelse af kontingentet for B-medlemmer fra 250 til 200 kr. Baggrunden for den foreslåede nedsættelse er, at vi ikke længere har udgiften til lokalet på 2. sal.
Martins forslag blev enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Valg til bestyrelsen
Martin orienterede om, at Ove Matras ikke ønsker genvalg, men at Flemming Færge er villig til at træde ind i bestyrelsen.
Jørn Hansen var villig til at påtage sig hvervet som 1. suppleant, og John Rødgaard var villig til at påtage sig hvervet som 2. suppleant til bestyrelsen.

a. Næstformand: Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
b. Kasserer: Martin Koch Clausen blev énstemmigt genvalgt.
c. Bestyrelsesmedlem: Flemming Færge blev énstemmig valgt.
c. 1. suppleant: Jørn Hansen blev énstemmigt valgt.
d. 2. suppleant: John Rødgaard blev énstemmigt valgt.

7. Valg - øvrige poster
a. Rekvisitforvalter: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
b. Turneringsudvalg: Det vedtoges énstemmigt, at udvalgsposterne står ledige.
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse: Jean B. Mikkelsen og Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
d. Avisreferent: Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
e. Klubbladsredaktion: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
f. Revisorsuppleant: John Rødgaard blev énstemmigt genvalgt.

8. Eventuelt
Der var enighed om, at juleturneringen i overensstemmelse med traditionen afholdes den 27. december 2018.
Boddy foreslog, at turneringen omtales i facebookgruppen ”Barndommens By”. Der var tilslutning hertil, forudsat at gruppens administratorer kan godkende dette.
Martin oplyste, at han denne gang ud over i gruppen Skaklogen har omtalt klubturneringen i gruppen Info fra borger til borger i Esbjerg By.
Torben Olsson omtalte, at Lars Wilton Pedersen er i gang med at arrangere en IM-turnering og et skoleskak-arrangement i Esbjerg i skolernes efterårsferie. John supplerede med, at han deltager i turneringen, som også blandt andre Jens Ove Fries Nielsen og Poul Rewitz deltager i.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen afsluttedes traditionen tro med et ”Centrum længe leve!” efterfulgt af forsamlingens hurraråb.

Martin Koch Clausen

Se det originale referat i pdf-format.