[Ordinær generalforsamling 19.09.2015] [Ordinær generalforsamling 14.09.2013]

Referat af Skakklubben Centrums ordinære generalforsamling
søndag den 14. september 2014

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 14.00 i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg.

Kaffe og kage var pænt stillet frem tillige med øl og vand, der kunne erhverves for beskedne midler.

Følgende medlemmer var til stede og forsamlede sig, da klokken faldt i slag, om bordene, der var stillet sammen midt i lokalet: Martin Koch Clausen, Ove Matras, Jean B. Mikkelsen, Jens Nielsen, Torben Olsson, Peer Ole Pedersen, Bent Radoor og Bjarne Rasmussen. Endvidere var Jørn Hansen og Boddy Rasmussen til stede som velkomne gæster.

Formanden, Jean B. Mikkelsen, bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Bjarne Rasmussen blev énstemmigt valgt som dirigent.
Martin Koch Clausen påtog sig at skrive referat.

2. Formandens beretning
Jean B. Mikkelsen omtalte under sin beretning, at klubmesterskabet blev afholdt efter den ordinære gene-ralforsamling 2013 som en alle mod alle-turnering i lynskak. Peer Ole Pedersen blev klubmester. Efter turneringen fortsatte flertallet af deltagerne til en græsk restaurant, hvor en hyggelig middag blev indtaget. Nogle havde derefter endda kræfter til at fortsætte videre ud i bylivet.

Den 21. april 2014 mødte en delegation af klubbens medlemmer op hos Brian Isaksen for at lykønske vores yngste æresmedlem i anledning af dennes 60 års fødselsdag.

Formandens beretning blev sat under debat:

Bjarne Rasmussen henstillede til bestyrelsen at melde det ud i tilfælde af, at der – som i 2013 – ikke bliver et arrangement i julen.

Herefter blev formandens beretning énstemmigt vedtaget.

3. Kassererens beretning
Martin Koch Clausen gennemgik regnskabet, som Bent Radoor forud for generalforsamlingen havde forsynet med blank revisionspåtegning.

Bent Radoor bemærkede, at hans revision ikke omfatter en vurdering af, om aktivposten vedrørende materialer og bøger svarer til disse aktivers reelle værdi.

Regnskabet blev énstemmigt godkendt med den ændring, at summen af passiverne rettelig – ligesom summen af aktiverne (!) - er 22.995,26 kr.

4. Fastsættelse af kontingent
Martin Koch Clausen redegjorde for et lidt øget udgiftsniveau i form af, at Skjern Bank har indført et yderligere kvartårligt gebyr på 150 kr. Dette er banken dog villig til at forhandle, hvis nogen af medlemmerne bliver private kunder i banken. Dette kan give anledning til overvejelse om forhøjelse af kontingentet.

Generalforsamlingen henstillede, at bestyrelsen undersøger muligheden for at opnå et lavere gebyrniveau ved at skifte bank.

Bestyrelsen påtog sig dette.

Der blev herefter foreslået og énstemmigt vedtaget uændret kontingent.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Valg til bestyrelsen
a. Næstformand: Jens Nielsen blev énstemmigt valgt.
b. Kasserer: Martin Koch Clausen blev énstemmigt genvalgt.
c. Bestyrelsesmedlem: Ove Matras blev énstemmigt genvalgt.

Da sekretærposten med Jens Nielsens valg til næstformand blev ledig, valgtes Peer Ole Pedersen énstemmigt som sekretær.

d. 1. suppleant: Bjarne Rasmussen blev énstemmigt genvalgt.
e. 2. suppleant: Jørn Hansen blev énstemmigt valgt.

7. Valg – øvrige poster
a. Rekvisitforvalter: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
b. Turneringsudvalg: Det vedtoges énstemmigt, at udvalgsposterne står ledige.
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse: Jean B. Mikkelsen og Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
d. Avisreferent: Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
e. Klubbladsredaktion: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
f. Revisorsuppleant: Torben Olsson blev énstemmigt valgt.

8. Eventuelt
Det aftaltes, at der afholdes en juleturnering den 27. december 2014, og der blev endvidere udtrykt en vis interesse for et forårsarrangement.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede traditionen tro generalforsamlingen med ”Centrum længe leve!” efterfulgt af forsamlingens hurraråb.

Martin Koch Clausen