[Generalforsamling 10.9.2012] [Generalforsamling 6.9.2010]

Generalforsamling i Centrum - 5.9.2011

Referat af generalforsamlingen i Skakklubben Centrum 5/9 2011.

Deltagere: 7 deltagere foruden bestyrelsen.

Inden generalforsamlingen bad formanden forsamlingen om at mindes Mogens Nielsen, som døde 30. marts 2011, 71 år gammel. Mogens blev indmeldt i Centrum 26. marts 1956, det vil sige han har været medlem i klubben i 55 år! Han var IM i k-skak og spillede små 200 1. holds kampe for klubben. Han kunne dog have spillet langt flere kampe, hvis han ikke havde haft mange andre interesser.
Mogens var en meget vellidt person i alle skakkredse, altid kendt for en frisk bemærkning.
Æret være Mogens' minde.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent m.m.
5. Indkomne forslag. Ingen.
6. Valg. Bl.a. formand Jens Nielsen og bestyrelsesmedlem Jens Arne Christensen.
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Jean Bloch Mikkelsen blev valgt.

2. Formandens beretning
Takkede for det pæne fremmøde. Aktivitetsniveauet er faldet igennem de sidste par år i klubben. Vi har i bestyrelsen prøvet med forskellige tiltag; jeg kan nævne ”Spil når du vil”, indført kortere betænkningstid, lavet forskellige turneringsformer, hurtigskak, handicapturneringer mv. Men alt dette hjælper ikke meget, hvis medlemmerne ikke bakker op om aktiviteterne; det er ikke sjovt at sidde de samme 4 personer hver eneste klubaften nede i klubben. så det er vigtig når vi under evt. skal drøfte aktivitetsniveauet næste år, at vi alle melder ud hvad hver enkelt vil. Det er ikke tilfredsstillende, hvis I melder ud, at vi skal fortsætte med at spille skal hver mandag, hvis I kun kommer en gang i måneden, så er det bedre at sige dette. Det er vigtigt vi er ærlige over for hinanden.

I den forgangne sæson afholdte vi 2 klubturneringer, en i efteråret og en i foråret. I efteråret deltog 5 spillere, i foråret 4 spillere. Poul Flemming Fries Nielsen vandt i efteråret og Poul Grydholt Jensen i foråret, så der skal spilles omkamp om klubmesterskabet. Desværre er Poul Flemming sygemeldt i øjeblikket. Hans Nissen Cup er ikke blevet afviklet, da opbakningen har manglet.

I holdturneringen gennemførte vi turneringen og endte som nr. 7 og reddede os i Mester 1. Men i flere holdkampe stillede vi ikke op med 8 mand, i en enkelt kamp endda med kun 5 mand, hvilket ikke er tilfredsstillende, hverken for turneringen, modstanderne og os selv. Efter vi har fået en del udmeldelser til den kommende sæson, har vi i bestyrelsen drøftet om det ikke var bedre, om vi stillede med et eller to 4-mands hold i den næste sæson.

Flere af klubbens medlemmer har deltaget i turneringer rundt omkring i Danmark. De 2 flotteste resultater var sejre til Morten Andersen (kandidatresultat) og Sven Michelsen ved DM i Odense. Der skal også lyde en stor tak til Jørn Hansen for arbejdet med hjemmesiden, især for hans store arbejde med at få klubbladene scannet ind, så de kan læses på hjemmesiden.

Efter en kort debat blev beretningen godkendt.

3. Kassererens beretning
Regnskabet viste et underskud på kr. 4495,64. Regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent m.m.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Vedtaget.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Valg
Formand: Jens Nielsen genvalgt Kasserer: Da kassereren allerede sidste år meldte ud at han ville fratræde i år skulle der vælges en kasserer for et år. Valgt blev Jens Arne Christensen.
Bestyrelsesmedlem: Til den ledige bestyrelsespost blev valgt Bent Radoor.
Suppleant til bestyrelsen: Torben Olsson
Revisor: Johan Grydholt Jensen
Revisorsuppleant: Jean Bloch Mikkelsen

7. Eventuelt
Dirigenten foreslog at vi først drøftede holdturneringen og derefter aktivitetsniveauet i klubben.

Holdturneringen: Der var fra forsamlingen stor opbakning til bestyrelsens forslag om kun at stille med 4-mands hold i næste sæson.
Aktivitetsniveauet: Bestyrelsen havde modtaget et forslag fra Bent Radoor om at afholde klubaftner (dage) om lørdagen, som skulle afholdes en gang i måneden, hvor alle er meget velkomne til at deltage. Bent uddybede forslaget og der kom en god diskussion om ideen og der kom flere nye ideer frem i diskussionen, blandt andet om man ikke også kunne inviterer skoleskakspillere med til disse dage. Betænkningstiden blev drøftet, men man blev enige om, at man først på spilledagen skulle afgøre dette, da det afhang af deltagerantallet samt hvem som kommer.

Formanden nævnte også, at de havde tænkt på at afholde en koordineret turnering i januar og februar. Der var en længere diskussion om det var den rigtige tidspunkt på året at lave en sådan turnering. Det endte dog med at forsamlingen bakkede op om forslaget.

Jean vil gerne have om bestyrelsen ville kigge på forslaget om nedlæggelse af klubben. Han mente ikke det var en god ide at klubbens materialer skulle overgå til 5. Hovedkreds, det var bedre det blev i nærområdet.

Referant: Jens Nielsen