[Generalforsamling 31.8.2009] [Ekstraordinær generalforsamling 17.9.2007]

Generalforsamling i Centrum - 1.9.2008

Referat fra Skakklubben Centrums generalforsamling mandag 1. september 2008 kl. 19.30 i Kirkegade.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent m.m.
5. Indkomne forslag.
6. Valg
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Peter Roesen, som blev valgt. Dirigenten startede med at takke for valget og konstaterede herefter at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning
Formanden startede beretningen med et tilbageblik på sidste års generalforsamling, for at samle op på en lidt turbulent start, da udgangspunktet havde været en mulig fusion med Esbjergs skakforening, inden Jens Nielsens tiltræden som formand.

Der er blevet afholdt et bestyrelsesmøde ca. hver 3 måned, hvor der blev fulgt op på, hvad der er gået godt, og hvad der har været knapt så heldigt. Der har været iværksat mange tiltag, men uden den store opbakning fra klubbens medlemmer. Så kan man stille sig selv spørgsmålet om tilbudene har været gode nok. Spil når du vil – turneringen vurderes til at være et godt initiativ, idet andre klubber har kopieret ideen. Nye ideer vil blive præsenteret under eventuelt, for at få tilkendegivelser fra generalforsamlingen om deres egnethed. Og så vil formanden ikke fremfører flere sure opstød.

Årets resultater:
Klubturneringen: (Spil når du vil)
Efteråret blev vundet af: Brian Isaksen
Den kombinerede forårsturnering blev vundet af Mesud Desevac
Samlet vinder og dermed klubmester 2007/2008 blev Brian Isaksen
Hans Nissen Cup/Pokalmester: Poul Flemming Fries Nielsen

Hans Nissen Cup har hængt lidt, så den er blevet afholdt over 2 aftener, hvilket der vurderes at være en form der skal fortsættes.

I holdturneringen har der deltaget 3 hold; 2 hold med 8 mand, og 1 hold med 4 mand. Der var 2 hovedmål med deres deltagelse:
a) 1. holdet skulle undgå nedrykning og b) alle pladser skulle besættes hver gang.
Det lykkedes at undgå at 1. holdet rykkede ned, da det blev reddet i sidste omgang. Klubben har sagt ja til en divisionsplacering, da en anden klub trak deres hold til divisionen.
Og det lykkedes i det store hele også at få alle pladser besat hver gang. Der var dog 2 gange hvor det ikke kunne undgås at der manglede en enkelt mand. 1 gang som følge af sygdom, og 1 gang som følge af en udeblivelse.

Fritidshuset har været udsat for et indbrud, hvor alle skabene blev brudt op. Følgelig er dette også gået ud over Centrum skakklub. Først og fremmest er pengekassen med alle byttepengene blevet fjernet.

Der skal lyde et stort tak til Allan Kaarsberg og Jørn Hansen for deres indsats for hhv. klubbladet og hjemmesiden.

* * * * *

Generalforsamlingens kommentarer til formandens beretning:

Udeblivelsen fra 1. holdet blev forklaret lidt nærmere.

Dirigenten spurgte til, om der var kommentarer til den manglende opbakning, som blev påpeget under formandens beretning.

Mogens Nielsen mente at bestyrelsen var kommet godt ud af den vanskelige tid. Personligt ville han gerne bakke mere op, men det kneb med at finde tiden før efter jul.

Egon Thøgersen opfordrede til, at klubben annoncerede turneringsstarten i de lokale aviser. Jens Nielsen påpegede at med den nuværende turneringsform (spil når du vil), kan alle komme ned i klubben og spille seriøs skak, når de vil, og dermed ikke er afhængige af at skulle være til stede fra starten af turneringen. Det var netop konceptet ved den nye turneringsform. Jens Nielsen mente også, at det måske var økonomisk mere realistisk at hænge informationssedler op på biblioteker, men spurgte også lidt retorisk efter medlemmer som havde tid til dette. Jens har dog en aftale om, at klubben får omtale i en artikel. Men ellers vurderer formanden at mund til mund metoden er det som virker bedst.

Mogens Nielsen spurgte til, hvad der sker med klubbens materialelokale. Jens forklarede at skakforeningen havde haft en fugtskade som skulle udbedres, hvorfor de har stillet en del af deres ting ind til os. Men indtil videre er der ikke sket noget i 2 år. Mogens fulgte op med, at han gerne ville forære klubben det materiale han har stående hjemme. Poul Grydholt Jensen gjorde opmærksom på, at der også var andre der gerne ville bidrage, og at bøger måske ikke var det der var mest brug for.

Dirigenten fremhævede vigtigheden af, at være synlig i bybilledet. Dels fremhævede han det initiativ som Skakklubben Centrum havde lavet for nogle år siden. Og dels redegjorde han for, hvad Varde skakklub gør. Dels benytter de sig af annoncer, men de deltager også i arrangementer, hvor de kommer ud i bybilledet. Vigtigheden af at holde fast i at det nytter blev fremhævet. Centrum blev inviteret til at deltage til et kulturarrangement i Varde.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

3. Kassererens beretning
Årsregnskabet blev fremlagt og gennemgået (se nederst for oversigten). De enkelte poster blev kommenteret og uddybet. Nærværende referat vil koncentrere sig om de poster, hvor der er tale om forholdsvis store ændringer.

Kontingenter er faldet som følge af de ændrede medlemstal.

Esbjerg kommune giver pt. kun tilskud til personer under 25. Da klubben har et yderst begrænset antal heraf, er tilskuddet faldet.

Trykning af klubbladet er faldet som følge af lidt færre udgivelser pr. år.

Repræsentation og gaver indeholder juleafslutningen i 2007/2008.

Afskrivning af kontingenter er sat ned, da tidligere uoverensstemmelser er bragt i orden.

Kassereren mente også at kontingentstørrelsen kan bibeholdes.

* * * * *

Generalforsamlingens kommentarer til kassererens beretning:

Der blev spurgt til om der altid var underskud på resultatopgørelsen. Poul Grydholt Jensen svarede hertil, at det ikke var tilfældet, men at det var kommet som følge af medlemstallet i 2006/2007. Han mente i forlængelse heraf at klubbladet i fremtiden vil udgøre en faldende udgift.

Der blev spurgt til hvorfor materialekontoen ikke blev afskrevet. Poul Grydholt Jensen billigede synspunktet, og opfordrede til at hans efterfølger tog ideen op til overvejelse. Kassereren fandt det også fornuftigt at det blev undersøgt, hvilken værdi klubbens skakbøger udgjorde. Peter Roesen mente at det ville kræve en ihærdig indsats fra en materialeforvalter at finde frem til værdien heraf.

Det blev foreslået at klubben tegnede en forsikring for materialer. En sådan har klubben haft tidligere, men den blev opsagt da omkostningen vurderedes for høj målt i forhold til materialernes reelle værdi.

Det blev fremhævet at klubbladet er utroligt billigt og ikke må nedlægges som følge af besparelser. Dirigenten foreslog at diskussion af klubbladet blev taget op under eventuelt.

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent
Poul Grydhold Jensen foreslog at kontingentet forbliver uændret på:

Pensionister kr. 480 pr. år.
Seniorer kr. 600 pr. år.
Der er ingen juniorer p.t.

Forslaget blev vedtaget.

5. Indkomne forslag
Der er ankommet et forslag fra bestyrelsen vedr. ændring af vedtægterne omkring reglerne for opløsning af klubben. Den eksisterende paragraf har følgende tekst:

Klubben kan ikke opløses så længe fem medlemmer fordrer den opretholdt. Såfremt klubben opløses skal dens pengemidler skænkes til en velgørende institution i Esbjerg og dens øvrige materialer overgives til Dansk Skak Union til opbevaring til der eventuelt igen oprettes en ny klub i Esbjerg. Hvis dette ikke er sket inden for 10 år tilfalder materialerne D.S.U. Teksten ønskes ændret til:

Klubben kan ikke opløses så længe fem medlemmer fordrer den opretholdt. Såfremt klubben opløses, skal dens pengemidler skænkes til 5. hovedkreds og til Dansk Skole Skak med halvdelen til hver, og dens øvrige materialer overgives til 5. hovedkreds.

Jens Nielsen begrunder forslaget med baggrund i sidste års generalforsamlings længerevarende diskussion vedr. hvem klubbens midler skulle overdrages til. Generalforsamlingens diskussion udmundede i en opfordring til en regelændring. Herefter bekendtgjorde dirigenten at forslag og ændringer kunne fremsættes, samt at en endelig vedtagelse af ændringen først kunne ske efter at forslaget var fremsat igen på en ny generalforsamling.

Johan Grydholt Jensen indvendte at 5. hovedkreds ikke er interesseret i materialer, og foreslog at pengene skulle gå til Esbjerg.

Andre indvendte at diskussionen om midlerne ikke burde tages op, da det skaber en gravstemning. Til dette påpegede Poul Grydholt Jensen, at bestyrelsen var blevet opfordret hertil, og den havde fundet at det var skak som skulle støttes, mere end nærområdet.

Hertil foreslog Johan Grydholt Jensen at midlerne i så fald skulle gå til skaklige formål i Esbjerg området.

Peter Roesen indvendte at Esbjerg skak union ikke harmonerede med den diskussion som fandt sted på sidste års generalforsamling.

Det blev foreslået (beklager at jeg ikke fik fat i hvem der var forslagsstiller), at den nye tekst blev ændret således, at pengene skulle gå til den lokale hovedkreds frem for 5. hovedkreds, da den konkrete benævnelse kunne tænkes ændret.

Herefter afholdtes en længere diskussion vedr. ”skaklige aktiviteter”. Denne diskussion udmundede i at der fremkom 3 forslag:

A) Klubben kan ikke opløses så længe fem medlemmer fordrer den opretholdt. Såfremt klubben opløses, skal dens pengemidler skænkes til den lokale hovedkreds og til Dansk Skole Skak med halvdelen til hver, og dens øvrige materialer overgives til den lokale hovedkreds.

B) Klubben kan ikke opløses så længe fem medlemmer fordrer den opretholdt. Såfremt klubben opløses, skal alle klubbens aktiver skænkes til Esbjerg Skak Union. Såfremt denne ikke eksisterer skal aktiverne skænkes til Esbjerg kommune, der fordeler dem ligeligt via en forholdsfordeling mellem kommunens enheder.

C) Klubben kan ikke opløses så længe fem medlemmer fordrer den opretholdt. Såfremt klubben opløses, skal dens pengemidler skænkes til 5. hovedkreds og til Esbjerg Skak Union med halvdelen til hver, og dens øvrige materialer overgives til 5. hovedkreds.

Herefter afholdtes en længere diskussion vedr. afstemningsproceduren, der endte med at først skulle det ses, hvilke 2 af de 3 forslag som kan samle de fleste stemmer. Derefter skal disse to forslag genfremsættes, for at se, hvilket forslag der kan samle de fleste stemmer. Først herefter kan der tages stilling til, hvorvidt paragraffen vedr. klubbens midler i tilfælde af opløsning, overhovedet skal ændres med det forslag, som har samlet flest stemmer.

Det blev fastslået at B-medlemmer har stemmeret. Dermed var der i alt 14 stemmeberettigede deltagere til generalforsamlingen.

I første stemmerunde fordelte stemmerne sig således:

Forslag A) 9 stemmer
Forslag B) 3 stemmer
Forslag C) 2 stemmer

Dermed blev forslag A) og B) genfremsat. I anden runde opnåede forslag A) 10 stemmer, hvorved dette forslag skal gøres gældende, såfremt der skabes enighed om, ændringen af paragraffen.

Sidste afstemning omhandlede således, hvorvidt ændringsforslag A) skulle erstatte den eksisterende paragraf. Her fordelte stemmerne sig:

For en ændring af paragraffen: 10
Imod en ændring af paragraffen: 4

Dermed er der det nødvendige flertal på 2/3, til at denne ændring kan vedtages. Den endelige afgørelse sker imidlertid på næste generalforsamling, hvor forslaget skal genfremsættes.

6. Valg
Næstformand: Jens Arne Christensen
Kasserer: Torben Olsson
Bestyrelsesmedlem: Andreas Kinch
1. suppleant til bestyrelsen: Brian Isaksen
2. suppleant til bestyrelsen: Egon Thøgersen
Rekvisitforvalter: Bestyrelsen
Revisor: Bent Radoor
Turneringsudvalg: Bestyrelsen
Turneringskomite: Jean B. Mikkelsen, Peter Roesen, Bent Radoor
1. suppleant til komiteen: ?
Hans Nissen-pokalen: Bestyrelsen
Festkomite: Bestyrelsen
Esbjerg Skak Union: Jens Nielsen, Egon Thøgersen
Avisreferent: Jens Nielsen
Klubbladsredaktør: Allan Kaarsberg, Peter Roesen
Bibliotekar: Bestyrelsen

7. Eventuelt
Poul Grydholt Jensen gennemgik medlemslisten og kommenterede på hvert enkelt medlems aktivitetsniveau. Konklusionen var at der ikke kunne klynkes over medlemstallet, som var tilfredsstillende, dette tyder på at der er mange som gerne vil støtte klubben, men det er meget få som er i stand til at bidrage. Der er således meget få spillende medlemmer. Risikoen er klubben går død, hvis dette ikke ændres.

Bestyrelsen har diskuteret en række mulige tilgange. F.eks. spil når du vil og 2 kampe pr. aften. Men alle muligheder kan holdes åbne, og der blev derfor opfordret til at generalforsamlingen kom med deres forslag.

Det blev foreslået at man kunne spille hver 14 dag, frem for hver uge. Og ellers blev der diskuteret behovet for at klubben synliggjorde sig, oprettede kortere turneringer med pengepræmier, fik udviklet miljøet og stemningen i klubben, samt spille med forskellige former for handicap, så som forskelle på tid men også forskel i hvilke brikker man havde til start. Endelig foreslog Peter Roesen en træningsmatch mellem Centrum og Varde.

Afslutningsvis spurgte Jens Nielsen, hvad generalforsamlingen vurderede der skulle ske på mandag. Og her kom man frem til, at der skulle spilles om ratingtal i en; ”spil når du vil” turnering. Jens Arne stod for den første runde.

Jens Nielsen oplyste at der var kommet en henvendelse fra Kontorcenteret vedr. en skakevent, hvor de havde spurgt til klubbens interesse for at deltage. Der skulle spilles et ukendt antal lynpartier mellem 8.00 og 15.00 onsdag d. 1. oktober. Såfremt Centrums mand vandt ville klubben vinde kr. 100,-. Hvorimod firmaet ville belønne deres ansatte med kr. 500,-, såfremt en af de almindelige gæster vandt et parti. Han bad derfor om, at der var spillere som kunne stille op.

Afslutningsvis fik Poul Grydholt Jensen en erkendtlighed for sin indsats som kasserer.

Generalforsamlingen afsluttede med at formanden takke dirigenten for at holde god ro og orden under seancen.

Referent: René Bæk Pedersen

Årsregnskab for skakklubben Centrum

								2006/2007					2007/2008
Indtægter:					
Kontingent							24.530,01					17.300,00
Tilskud Esbjerg kommune					 	 1.203,47				   	  157,73
Renteindtægt				    	    	  64,89				   	  118,39
Annoncer klubblad				 		   0,00				 	 1.750,00
Salg af vand, øl, kaffe				6.411,00							 2.200,00
Indkøb						4.066,20	 2.344,80

Indtægter i alt						 	28.143,17					21.526,12

Udgifter:
Ktg DSU							 	18.580,00					13.377,00
Ktg Støtteforeningen						  100,00				   	  100,00
Holdgebyr							  700,00				   	  800,00
Rejseudgifter 1. hold						 2.322,00	Rejseudgifter i alt	 	 4.797,00
Rejseudgifter øvrige hold				 	 2.950,00
Trykning af klubblad					  	 5.400,00					 2.811,00
Papir, tavler, kuverter					   	  21,90					  119,90
Porto, bankgebyrer					  	 1.130,00					  515,20
Annoncer							  206,25					   0,00	
Repræsentation gaver					   	  280,50					 1.092,65
Nøgler							    	   0,00					  200,00	
DSU/EMT afgift						 	 1.540,00				  	 1.080,00
Afskrevne kontingent/annoncer					 2.300,00					   0,00

Udgifter i alt							35.530,65					25.579,75

Årets resultat							-7.387,48					-4.053,63


Aktiver:
Kasse								  958,25					  85,85
Skjern Bank							33.504,83					27.706,75
Skyldig kontingent						 3.200,00					  900,00
Materialer, bøger						30.000,00					30.000,00
I alt								67.663,23					58.692,60

Passiver:	
Skyldige omkostninger					 	 4.872,00					  255,00
John Klaus Jensen forudbetalt			   		  300,00					   0,00
I alt								 5.172,00					  255,00

Egenkapital:
Overført fra tidligere år					69.878,71					62.491,23
Årets resultat					  	    -7.387,48				    -4.053,63

I alt								62.491,23					58.437,60