[Ordinær generalforsamling 26.09.2021][Ordinær generalforsamling 14.09.2019]

Referat af Skakklubben Centrums ordinære generalforsamling
Søndag den 20. september 2020.

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 14.00 i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg.
Kaffe og kage var pænt stillet frem tillige med øl og vand, der kunne erhverves for beskedne midler. I år var der i anledning af Covid-19-situationen suppleret med adgang til håndsprit.
Følgende medlemmer var til stede: Martin Koch Clausen, Jørn Hansen, Jean B. Mikkelsen, Torben Olsson og Boddy Rasmussen.
Formanden, Jean B. Mikkelsen, bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Jørn Hansen blev énstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Martin Koch Clausen påtog sig at skrive referat.

2. Formandens beretning
Formanden, Jean B. Mikkelsen, omtalte under sin beretning, at klubmesterskabet blev afholdt efter den ordinære generalforsamling 2019 som en dobbeltrundig alle mod alle-turnering i lynskak. Torben Olsson blev klubmester.
Juleturneringen blev ikke afholdt i 2019, men der er planer om at afholde den i år.
Kort efter sidste års generalforsamling viste sig desværre, at Poul Buchholt var afgået ved døden den 4. februar 2018.
Formanden har bemærket sig, at en større del af klubbens medlemmer inden for de sidste par år har haft ”skakrund” fødselsdag, 64 år.
Tilslutningen til aktiviteterne har de seneste par år været sådan, at det igen kan give anledning til overvejelser om klubbens fremtid. Der har været luftet et forslag om at lukke klubben på 100-årsdagen i 2022.

Formandens beretning blev sat under debat:
Martin supplerede med, at Poul Buchholt var en af klubbens stærkeste spillere i slutningen af 1960’erne, men havde meldt sig ud, kort inden Martin selv meldte sig ind i september 1969, idet Poul, hvis efternavn dengang var Marcussen, havde fået arbejde på Djursland. For få år siden meldte Poul sig på ny ind i klubben.
Der var tilslutning til, at der arrangeres juleturnering den 27. december 2020.
Der var enighed om at drøfte klubbens fremtid på næste års generalforsamling. Torben Olsson bemærkede, at vi i tilfælde af lukning har midler til et større arrangement i den forbindelse. Martin bemærkede, at han gerne fortsætter med at tage sig af det administrative, men at det kan virke lidt omsonst, hvis kun et meget lille antal deltager i arrangementerne.
Herefter blev formandens beretning vedtaget ved akklamation.

3. Kassererens beretning
Martin Koch Clausen gennemgik regnskabet, der blev omdelt, og som Peer Ole Pedersen som revisor pr. mail har godkendt med en pdf-underskrift. Af regnskabet ses blandt andet, at bankgebyrerne fortsætter med at stige, og at der er afskrevet skyldigt kontingent i forbindelse med oplysningen om Poul Buchholts dødsfald. Martin oplyste supplerende, at han har fået meddelt, at flere har betalt deres kontingent de seneste dage, så restancen nu antagelig er mindre end angivet.
Jean vil kontakte et pengeinstitut, hvor han er kunde, med henblik på at undersøge, om der er en billigere bankløsning end den nuværende.
Regnskabet blev herefter énstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Martin foreslog uændret kontingent. Dette blev énstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag
Ingen

6. Valg til bestyrelsen
a. Næstformand: Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
b. Kasserer: Martin Koch Clausen blev énstemmigt genvalgt.
c. Bestyrelsesmedlem: Flemming Færge blev énstemmigt genvalgt.
c. 1. suppleant: Jørn Hansen blev énstemmigt genvalgt.
d. 2. suppleant: John Rødgaard blev énstemmigt genvalgt.

7. Valg - øvrige poster
a. Rekvisitforvalter: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
b. Turneringsudvalg: Det vedtoges énstemmigt, at udvalgsposterne står ledige.
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse: Jean B. Mikkelsen og Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
d. Avisreferent: Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
e. Klubbladsredaktion: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
f. Revisorsuppleant: John Rødgaard blev énstemmigt genvalgt.

8. Eventuelt
Jørn bemærkede, at han foreløbig har lagt 2 årgange af Wild West News på nettet. Han håber at få mere tid i det kommende år til at få lagt flere årgange ind.
Generalforsamlingen afsluttedes traditionen tro med et ”Centrum længe leve!” efterfulgt af forsamlingens hurraråb – i år efter at de tilstedeværende af hensyn til smittefaren havde spredt sig i en større rundkreds.

Martin Koch Clausen

Se det originale referat i pdf-format.