[Ordinær generalforsamling 30.09.2022]

Referat af Skakklubben Centrums ordinære generalforsamling
Lørdag den 16. september 2023.

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 14.30 i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg.

Følgende medlemmer var til stede: Martin Koch Clausen, Flemming Færge, Ove Matras, Torben Olsson og Boddy Rasmussen.

Formanden, Flemming Færge, bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Ove Matras blev énstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Martin Koch Clausen påtog sig at skrive referat.

2. Formandens beretning
Formanden aflagde følgende beretning:

Sidste generalforsamling blev afholdt den 30. september 2022 kl. 18.30 her i Fritidshuset med deltagelse af 8 medlemmer. Det store emne var, om vi skulle nedlægge Skakklubben Centrum, henset til det lille fremmøde, der var til de aktiviteter, der var i løbet af året. Det ville så være 100 år efter stiftelsen. Efter en længere debat for og imod blev det besluttet, at Centrum fortsætter, og vi støtter op om de aktiviteter, som klubben arrangerer. Flemming trådte til som formand i stedet for Jean B. Mikkelsen, der alene ønskede at fortsætte som bestyrelsesmedlem, men ikke som formand.

Efter generalforsamlingen blev det åbne klubmesterskab afholdt. Torben Olsson vandt mesterskabet og blev udråbt som 100-årsmester.

Det er lykkedes for Martin at opspore, at vores klubmesterpokal igennem nogle år har stået hos vores tidligere medlem Peter Roesen. Den var jeg ude at hente hos ham forleden, så nu kan den kommende klubmester få en fin pokal at kigge på derhjemme på hyldens æresplads. Pokalen følger som vandrepokal klubmesteren.

Vi har afholdt vores traditionelle julelynturnering. Vinder blev Lars Wilton.

Vores skab, som vi fik inddraget på grund af for lidt aktivitet, ser ikke ud til at blive anvendt af andre. Vi påtænker at spørge kommunen, om vi måske igen må benytte det.

På et delegeretmøde i Esbjerg Skak Union i maj måned blev det besluttet, at Esbjerg Skak Union skulle nedlægges i sin nuværende form, så formuen ikke med årene bliver spist op af bankgebyrer. I stedet skal den deles mellem de tre klubber. Vi har dog endnu ikke set pengene i vores kasse.

I går blev der i anledning af de tre klubbers jubilæer afholdt en fælles fest på Restaurant Parken med deltagelse af nuværende og tidligere medlemmer med ledsagere. Det var et hyggeligt arrangement blandt andet med en sang skrevet til lejligheden og taler af Lars Wilton og Martin Koch Clausen. Fra Centrum deltog: Ove Matras ledsaget af Doris, Flemming Færge ledsaget af Marion, John Rødgaard, Bent Radoor, Peer Ole Pedersen og Martin Koch Clausen. Og ikke mindst var der gæstevisit af Ole Alkærsig, en af klubbens stærkeste spillere i begyndelsen af 1970’erne, til han forlod Esbjerg til fordel for Århus.

Det er ikke nemt at være en lille klub som vores. På nogle områder er kravene lige så store som til en stor idrætsforening. Martin havde længe ikke adgang til vores konto i Skjern Bank, idet netbank-adgangen var spærret. Vi skulle blandt andet registreres som en virksomhed, og det gav et større arbejde, inden vi kom så langt. Men heldigvis er vi ved at komme i mål. Det kan Martin sikkert berette mere om i forbindelse med kassererens beretning.

Formandens beretning blev sat under debat.

Ingen ønskede ordet.

Herefter blev formandens beretning énstemmigt vedtaget.

3. Kassererens beretning
Kassereren, Martin Koch Clausen, bemærkede indledningsvis, at revisor, Peer Ole Pedersen, efter sidste års generalforsamling har forsynet regnskabet for 2021/22 med blank revisionspåtegning.

Martin gennnemgik regnskabet for 2022/23. Også det er desværre blevet færdigt så sent, at det ikke har nået at være forbi revisoren endnu. I modsætning til sidste år er det desværre heller ikke lykkedes helt at få det til at stemme.

Der har, som også nævnt under formandens beretning, været spærret for adgang til kontoen i Skjern Bank via netbanken, idet vi først skulle have et cvr-nummer og derefter på ny indberette en masse personoplysninger mv., som er indberettet flere gange før. Det er dog nu lykkedes. I den mellemliggende tid har Martin fungeret som kassekredit for klubben og i den forbindelse ført en mellemregningskonto. Når alle indtægter og udgifter efter Martins bedste overbevisning er angivet, stemmer regnskabet kun, hvis der i balancen indsættes en mellemregningspost, der er udtryk for, at Martin har lidt mere til gode, end hvad der fremgår af den førte mellemregningskonto, som der derfor muligvis mangler enkelte posteringer på. Mellemregningsposten i regnskabet er derfor et konstrueret tal, der får regnskabet til at stemme. Det kan nok ikke gøres bedre. Martin indstillede derfor regnskabet til godkendelse med forbehold for revisors eventuelle bemærkninger.

Medlemmerne udtrykte tillid til korrektheden af regnskabet, der blev énstemmigt godkendt med forbehold for revisors eventuelle bemærkninger.

4. Fastsættelse af kontingent
Kassereren, Martin Koch Clausen, bemærkede, at DSU på sit delegeretmøde i påsken har vedtaget en kontingentforhøjelse på 60 kr. pr. år. Dette gælder også for pensionister. Han foreslog derfor en kontingentforhøjelse for A-medlemmer på 60 kr. pr. år til 735 kr. pr. år, pensionister dog 600 kr. pr. år. Han foreslog uændret kontingent på 200 kr. pr. år for B-medlemmer.

Det vedtoges enstemmigt at fastsætte kontingentet som foreslået af kassereren.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Valg til bestyrelsen
a. Formand: Flemming Færge blev énstemmigt genvalgt.
b. Sekretær: Torben Olsson blev énstemmigt genvalgt.
c. 1. suppleant: Jørn Hansen blev énstemmigt genvalgt.
d. 2. suppleant: John Rødgaard blev énstemmigt genvalgt.

Bestyrelsen består herefter fortsat af:
Pensionist Flemming Færge (formand)
Cykelsmed Jens Nielsen (næstformand)
Dommer Martin Koch Clausen (kasserer)
Postbud Torben Olsson (sekretær)
Personalekonsulent Jean B. Mikkelsen (bestyrelsesmedlem).

7. Valg - øvrige poster
a. Rekvisitforvalter: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
b. Turneringsudvalg: Det vedtoges énstemmigt, at udvalgsposterne står ledige.
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse: Flemming Færge og Jean B. Mikkelsen blev énstemmigt genvalgt.
d. Avisreferent: Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
e. Klubbladsredaktion: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
f. Revisor: Peer Ole Pedersen blev énstemmigt genvalgt.

8. Eventuelt
Vi håber på igen i år at kunne afholde juleturnering 3. juledag.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen afsluttedes traditionen tro med et ”Centrum længe leve!” efterfulgt af forsamlingens hurraråb.

Martin Koch Clausen

Se det originale referat i pdf-format.