[Ordinær generalforsamling 30.09.2022] [Ordinær generalforsamling 20.09.2020]

Referat af Skakklubben Centrums ordinære generalforsamling
Lørdag den 26. september 2021.

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 11.30 i Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg.
Håndmadder og kage var pænt stillet frem tillige med kaffe, øl og vand, der kunne erhverves for beskedne midler.
Følgende medlemmer var til stede: Martin Koch Clausen, Flemming Færge, Jean B. Mikkelsen og Boddy Rasmussen.
Formanden, Jean B. Mikkelsen, bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Boddy Rasmussen blev énstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Martin Koch Clausen påtog sig at skrive referat.

2. Formandens beretning
Jean B. Mikkelsen omtalte under sin beretning, at klubmesterskabet blev afholdt efter den ordinære generalforsamling 2020 som en alle mod alle-turnering i lynskak. Torben Olsson blev klubmester.
På grund af corona-situationen er der ikke afholdt julelyn.
Esbjerg Skak Union, som har været hvilende i nogle år, er blevet reaktiveret. Der står på Esbjerg Skak Unions bankkonto et pænt stort beløb, som det på et par virtuelle møder har været overvejet at anvende en del af i de 3 klubbers jubilæumsår. Nogle medlemmer af Esbjerg Skakforening har til brug herfor udarbejdet et udkast til hensigtserklæring, hvor de centrale dele er foredrag og simultan med en stærk spiller, gerne verdensmester Magnus Carlsens træner, GM Peter Heine Nielsen, en match mellem to unge og to ældre stærke spillere og en udvidet udgave af Esbjerg Skakforenings efterårsturnering. Der afholdes delegeretmøde i Esbjerg Skak Union i eftermiddag. Jens Nielsen har trukket sig som delegeret, og Martin Koch Clausen er trådt ind i stedet for ham.
Der har ud over ovennævnte været diskuteret afholdelse af en eventuel fælles fest for klubberne i anledning af jubilæerne.

Formandens beretning blev sat under debat:
Der var tilslutning til, at Centrums delegerede ser positivt på, at der i Esbjerg Skak Union arbejdes videre med aktiviteterne i udkastet til hensigtserklæring. Herefter blev formandens beretning énstemmigt vedtaget.

3. Kassererens beretning
Martin Koch Clausen gennemgik regnskabet, som Peer Ole Pedersen har forsynet med blank revisionspåtegning.
Regnskabet blev herefter énstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Der blev foreslået og énstemmigt vedtaget uændret kontingent.

5. Indkomne forslag
Ingen

6. Valg til bestyrelsen
a. Formand: Jean B. Mikkelsen blev énstemmigt genvalgt.
b. Sekretær: Torben Olsson blev énstemmigt genvalgt.
c. Bestyrelsesmedlem: Flemming Færge blev énstemmigt genvalgt.
c. 1. suppleant: Jørn Hansen blev énstemmigt genvalgt.
d. 2. suppleant: John Rødgaard blev énstemmigt genvalgt.

Bestyrelsen består herefter fortsat af:
Personalekonsulent Jean B. Mikkelsen (formand)
Cykelsmed Jens Nielsen (næstformand)
Dommer Martin Koch Clausen (kasserer)
Arbejdsløs Torben Olsson (sekretær)
Pensionist Flemming Færge (bestyrelsesmedlem).

7. Valg - øvrige poster
a. Rekvisitforvalter: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
b. Turneringsudvalg: Det vedtoges énstemmigt, at udvalgsposterne står ledige.
c. 2 medlemmer af Esbjerg Skak Unions bestyrelse: Jean B. Mikkelsen og Martin Koch Clausen blev énstemmigt genvalgt.
d. Avisreferent: Jens Nielsen blev énstemmigt genvalgt.
e. Klubbladsredaktion: Det vedtoges énstemmigt, at posten står ledig.
f. Revisor: Peer Ole Pedersen blev énstemmigt genvalgt.

8. Eventuelt
Martin Koch Clausen overrakte på klubbens vegne Flemming Færge, som netop er fyldt 70 år, en flaske. Martin mindedes, at den yngre Flemming til klubfesterne i 1970-erne godt kunne lide en enkelt snaps til silden. Da Flemming jo nu imidlertid er blevet ældre, måtte det i stedet blive en Gl. Dansk.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen afsluttedes traditionen tro med et ”Centrum længe leve!” efterfulgt af forsamlingens hurraråb.

Martin Koch Clausen

Se det originale referat i pdf-format.