[Love vedtaget 31.8.2009] [Love vedtaget 24.9.2001]

OBS! De nedenstående love er ikke længere gældende!

Skakklubben CENTRUM

*************
Klubbens love
*************

Paragraf 1
Klubbens navn er: Skakklubben "Centrum" Esbjerg, hjemmehørende i Esbjerg Kommune.

Paragraf 2
Klubben er medlem af Dansk Skak Union.

Paragraf 3
Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Dette søges opnået ved dels at arrangere turneringer i klubben, hvori der også spilles om klubmesterskabet, dels ved at arrangere eller deltage i andre turneringer. Klubben er åben for alle, der kan tilslutte sig ovenstående formål.

Paragraf 4
Det er på klubaftenerne ikke tilladt at spille andet spil end skak i klublokalerne.


***************
Medlemsforhold
***************
Paragraf 5
Indmelding sker ved henvendelse til kassereren. Der betales et indmeldelsesgebyr på halvdelen af et kvartals kontingent (jf. paragraf 6). Bestyrelsen har ret til at nægte optagelse. En sådan nægtelse kan dog indankes for generalforsamlingen.

Paragraf 6
Ethvert medlem betaler kontingent til klubben, undtagen æresmedlemmer og rekvisitforvalter(e). Kontingentet betales inden udløbet af 1. måned i januar, april og oktober kvartaler. Medlemmerne er selv ansvarlige for kontingentets indbetaling. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Paragraf 7
Når et medlem forandrer bopæl skal den nye adresse meddeles kassereren.

Paragraf 8
Ønsker et medlem at udtræde af klubben skal skriftlig henvendelse ske til kassereren. Udmeldelsen skal ske senest den 1. i et kvartals sidste måned. I modsat fald betales også kontingent for næste kvartal.

Paragraf 9
Et medlem, der ikke har betalt kontingent inden udløbet af kvartalet, kan ekskluderes. Et sådant medlem kan kun optages igen ved betaling af gælden og nyt indmeldelsesgebyr.

Skader et medlem klubbens anseelse eller interesser kan bestyrelsen udelukke medlemmet fra turneringer og fra klublokalerne. Eksklusion af et sådant medlem kan kun foretages af generalforsamlingen.


******************
Generalforsamlingen
******************
Paragraf 10
Generalforsamlingen har den øverste besluttende myndighed i klubbens anliggender. Den er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Alle medlemmer har stemmeret. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal (jf. dog paragraf 25). Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Paragraf 11
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen gennem klubbladet eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Beretning udfærdiges af sekretæren i protokollen og godkendes af dirigent og bestyrelse i enighed. Beretningen offentliggøres i klubben senest 1 måned efter generalforsamlingen.

Paragraf 12
Klubbens ordinære generalforsamling afholdes i august eller september. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

Formandens beretning
Kassererens beretning
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg
Eventuelt.

Forslag til generalforsamling indgives til formanden senest 10 dage forud for generalforsamlingen. Endelig dagsorden opslås i klublokalet på sidste klubaften inden generalforsamlingen.

Paragraf 13
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes hvis formanden eller tre andre bestyrelsesmedlemmer eller 25 % af medlemmerne forlanger det. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.


***********
Bestyrelsen
***********
Paragraf 14
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse, der har den udøvende myndighed og tillige kan tage beslutninger i sådanne sager, som ikke efter lovene eller generalforsamlingens afgørelser henhører under denne sidste.

Bestyrelsen består af fem medlemmer (formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem), der vælges af de ordinære generalforsamlinger for to år ad gangen med henholdsvis formand og sekretær i de ulige årstal og næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem i de lige årstal. Endvidere vælges på hver ordinær generalforsamling en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen.

Formanden eller to andre bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde. Bestyrelsens afgørelser træffes ved at 3 stemmer for. Bestyrelsens forhandlinger indføres i protokollen.

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Paragraf 15
Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen i utide indtræder 1. suppleant i bestyrelsen og bestyrelsen konstituerer sig selv indtil næste ordinære generalforsamling. Nyplacerede bestyrelsesmedlemmer er altid på valg på næste ordinære generalforsamling uanset reglerne i paragraf 14.


*******
Udvalg
*******
Paragraf 16
Rekvisitforvalter(e) har tilsynet med klubbens materialer og lokaler.

Paragraf 17
Turneringsudvalget tilrettelægger klubturneringen.

Hold, der repræsenterer klubben, opstilles af bestyrelse i samråd med turneringsudvalget.

Paragraf 18
Til Esbjerg Skak Unions bestyrelse vælges to medlemmer, hvoraf den ene er klubbens formand.

Paragraf 19
Avisreferenten varetager klubbens kontakt til medierne.

Paragraf 20
Klubbladsredaktionen har ansvaret for klubbladet indhold og trykning. Indlæg fra bestyrelsen skal dog altid bringes.

Paragraf 21
Generalforsamlingen kan nedsætte andre udvalg, som den finder det fornødent.

Paragraf 22
Alle udvalgene i paragrafferne 16 - 21 vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.


*******************
Regnskab og revision
*******************
Paragraf 23
Klubbens regnskabsår er fra 1. august til 31. juli. Regnskabet afsluttes forud for den ordinære generalforsamling og forelægges der, revideret og underskrevet af revisorerne.

Klubbens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.

Paragraf 24
Klubben har to revisorer, der vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling med en hvert år. Derudover vælges hvert år en revisorsuppleant for et år.

Revisorerne har ret og pligt til at gennemgå regnskabet så ofte de finder det fornødent.


************
Lovændringer
************
Paragraf 25
Lovændringer skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum og kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer - blanke og ugyldige ikke medregnet.


*********
Opløsning
*********
Paragraf 26
Klubben kan ikke opløses så længe fem medlemmer fordrer den opretholdt. Såfremt klubben opløses, skal dens pengemidler skænkes til en velgørende institution i Esbjerg og dens øvrige materialer overgives Dansk Skak Union til opbevaring til der eventuelt igen oprettes en ny klub i Esbjerg. Hvis dette ikke er sket inden for ti år tilfalder materialerne D.S.U.


*************
Ikrafttrædelse
*************
Paragraf 27
Disse love træder i kraft 21. januar 2002.

Til top


[De gamle love vedtaget i 2001]