[Generalforsamling 2008]

Indkaldelse til delegeretmøde 2021/22 i Esbjerg Skakunion

Hermed indkaldelse til delegeretmøde i Esbjerg Skakunion søndag d. 26. september 2021 kl.13.00. Mødet foregår i Kirkegade 51, 6700 Esbjerg

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabets fremlæggelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse, bestyrelsesformand, revisor og revisorsuppleant.
6. Eventuelt.

Regler for delegeretmødet:
Forslag til delegeretmødet skal stilles skriftligt til Unionens formand, som skal have forslaget i hænde senest 8 dage før delegeretmødet.
Delegeretmødet ledes af en blandt de delegerede valgt dirigent, som kan træffe afgørelse om alle spørgsmål på mødet.
Hver klub sender to delegerede til mødet. Kun disse delegerede har stemmeret, mens alle medlemmer af klubberne har møde- og taleret. Hver delegeret har en stemme.
Delegeretmødet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af de mulige delegerede er til stede. Alle afstemninger på delegeretmødet foretages ved simpelt flertal, bortset fra vedtagelser om opløsning af Unionen jf. § 10.

I forlængelse af delegeretmødet afholder Skakklubben Centrum sit klubmesterskab i lynskak, hvor alle interesserede kan deltage.

Vel mødt – pbv. Jean Mikkelsen

Se den originale indkaldelse i pdf-format.